Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

     Centrum sociálnych služieb Vita vitalis je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja s právnou subjektivitou. V oblasti hospodárenia je napojené na rozpočet PSK.

     Už skoro 50 rokov poskytujeme sociálne služby v súlade s platnou legislatívou. V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby pre osoby od troch rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku so stupňom odkázanosti V. a VI. formou ambulantnou a pobytovou týždennou a celoročnou. V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálne služby pobytovou formou celoročnou pre osoby so stupňom odkázanosti V. a VI. so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.

Celková kapacita CSS:             155 PSS, z toho:

Domov sociálnych služieb:     117 PSS, z toho  18 PSS(12 ambulantná forma+6 pobytová týždenná)

                                                               dospelí 99 PSS (6 ambulantná forma+93 pobytová týždenná a celoročná)

Špecializované zariadenie:       38 PSS (pobytová forma celoročná)

     Centrum sociálnych služieb Vita vitalis sa nachádza v obytnej zóne sídliska III. Prešov. Centrum mesta, divadlá, kiná, nákupné centrá, športové haly, ihriská, úrady a pod. sú dostupné mestskou hromadnou dopravou s nízkopodlažnými autobusmi a trolejbusmi, ktorej zastávka sa nachádza cca 30 m od CSS. Areál tvoria dve navzájom prepojené budovy obklopené záhradou s ihriskom, altánkom a oddychovou zónou. Bližšie viď v sekcii Virtuálna prehliadka.

     Vo svojej histórii prešlo toto zariadenie rôznymi zmenami, reformami, zmenami názvov aj zriaďovateľov. Každá zmena znamenala krok vpred v ponímaní vtedajšej legislatívy, vo vtedajšom chápaní postupov, prístupov  a smerovania.

     Proces súčasnej reformy sociálnych služieb prináša mnohé zmeny v organizácii, ale predovšetkým v chápaní kvality poskytovania sociálnych služieb. S tými to zmenami je potrebné sa oboznámiť a dôkladnej analýze súčasného stavu v poskytovaní sociálnych služieb nastúpiť cestu zmien, ktorých cieľom je zvýšenie kvality poskytovaných služieb, rozvoj služieb, ktoré umožnia občanovi žiť v prirodzenom prostredí, rozvoj služieb, ktoré sú odozvou na potreby občanov, rozvoj služieb, ktoré posilnia samostatnosť a nezávislosť občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Zmeny v kvalite poskytovania sociálnych služieb predpokladajú aj zmeny v postojoch a zmýšľaní zamestnancov, ktorí zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb v zariadení. Preto s cieľom naplnenia štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb dôraz kladieme na erudovanosť personálu, účasť zamestnancov na odborných seminároch, konferenciách a ich zapojenie do kontinuálneho vzdelávania zameraného na odbornosť a osobnostný rozvoj.

Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný (185)
46%

Nie, potrebuje doladiť (214)
54%

Celkový počet hlasov: 399

Novinky

NOVÁ KREATÍVNA DIELŇA - MERENDINA

10.02.2020 13:30
  Naši klienti dostali v roku 2019 krásny Mikulášsky darček. V decembri  2019 sme...

Ponuka brigády- pre študentov

07.02.2020 14:10
Ponuka brigady 2020-02-14.pdf (1556450)

Poďakovanie

06.12.2019 11:53
Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a zúčastnili sa na naších Vianočných trhoch a tým...

Pozvánka na Vianočné trhy

01.12.2019 17:35
Srdečne Vás pozývame na  Vianočné trhy do nášho zariadenia Css Vita vitalis. Uskutočnia sa...

Poďakovanie

13.11.2019 17:12
   Dňa 12.11.2019 sa v našom CSS Vita vitalis uskutočnil Deň otvorených dverí, ktoré sa...

Pozvánka

11.11.2019 12:16
    DEŇ  PSK  DŇA 12.11.2019 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v CSS VITA...

Október -Mesiac úcty k starším

03.10.2019 11:31
   Dňa 01.10.2019 sme sa spolu s našími seniormi zúčastnili krásneho kultúrneho podujatia...

Celookresné letné športové hry zdravotne postihnutých

03.10.2019 11:16
   Dňa 28.09.2019 sa naši PSS zúčastnili celookresných letných športových hier telesne...

Športové hry Zväzu telesne postihnutých

20.09.2019 14:36
   Dňa 19.09.2019 sa v našom zariadení konali športové hry organizované Zväzom telesne...

Levoča

13.09.2019 14:59
   Dňa 13.09.2019 sme sa s našimi PSS zúčastnili Púte klientov a zamestnancov...
1 | 2 | 3 >>

Počet návštev