Archív článkov

Info k aktuálnej situácii COVID-19

Vzhľadom na zvýšené epidemiologické riziko COVID-19 a v zmysle aktuálne platných opatrení ÚVZ a usmernení MPSVaR  sú v našom zariadení  : od 4.8.2020 dočasne zakázané  návštevy a vychádzky prijímateľov sociálnych služieb .O uvoľnení zákazu Vás...
Celý článok

Info k návštevám - aktualizácia 23.7.2020

Vážení prijímatelia sociálnych služieb ,rodinní príslušníci, priatelia.  Na základe aktuálne platných opatrení ÚVZ SR a usmernení MPSVaR SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a s prihliadnutím na najzraniteľnejšiu skupinu seniorov v našom Špecializovanom zariadení, sa upravujú ...
Celý článok

KRÍZOVÝ PLÁN CSS VITA VITALIS Prešov

Dňa 17.7.2020 bol evalvovaný Krízový plán zariadenia CSS VITA VITALIS.  Originál Krízovho plánu  je uložený u štatutára zariadenia. 2020-17-17 Krízový plán CSS VITA VITALIS -aktualizácia.pdf (8511872)Príloha č. 05 Zaznam operatívných a preventívnych opatrení KŠ.pdf (164274)   Príloha...
Celý článok

Krízový plán- evalvácia k 2020-07-17

Zariadenie CSS VITA VITALIS má spracovaný "Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb" tzv Krízový plán ,kde sú uvedené postupy a pravidlá riešenia krízovej situácie. Dátum spracovania: 7.5.2020 Evalvácia : 17.7.2020  
Celý článok

POĎAKOVANIE

Poďakovanie. V ťažkom období dočasnej karantény a nútenej izolácie nám boli oporou nielen naše rodiny, priatelia a známi, ale aj iní dobrí ľudia, ktorí nám vyjadrili svoju duchovnú ale aj finančnú, či materiálnu podporu. Naša obrovská vďaka patrí :  pani...
Celý článok

Aktuálne info z CSS

V zariadení CSS VITA VITALIS je v súčasnej situácii poskytovaná sociálna služba 112-tim prijímateľom sociálnej služby, v zariadení je spolu s nimi v dočasnej karanténe aj 63 zamestnancov. Nálada zamestnancov aj prijímateľov sociálnej služby a atmosféra v zariadení nie je jednoduchá, ale...
Celý článok

Aktuálne info 2020-07-09

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie  COVID-19 a vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii v okrese boli aktuálne prijaté sprísnené opatrenia v súvislosti s hláseným pozitívnym nálezom u ošetrujúceho lekára a jeho zdravotnej sestry, ktorí v...
Celý článok

COVID - 19 aktualizácia 2020-07-03

2020-07-03 Opatrenie_UVZSR_pre_nosenie_rusok.pdf (113558) 2020-07-01 Čestné prehlásenie - rodinný príslušník.pdf (118230) 2020-07-02 Usmernenie k dočasnému opusteniu zariadenia CSS.pdf (126407) Aktualizácia : 2.7.2020 68.pdf (304341) 669.pdf (341104) 671.pdf (286515) 2020-06-16...
Celý článok