Etický kódex zamestnancov CSS Vita vitalis

 

Od zamestnanca sa očakáva

- je dostatočne stotožnený s filozofiou a víziou zariadenia

- záleží mu na udržaní dobrého mena zariadenia

- dodržiava zákony a právne normy SR, ústavu SR, Chartu základných práv a slobôd a ďalšiu legislatívu

- je bezúhonný, spoľahlivý, zodpovedný a neprijíma žiadne výhody

- má schopnosť empatie a autoregulácie, emočnú vyrovnanosť, pracovnú stabilitu a organizačné schopnosti

- jeho správanie bude rešpektovať spoločenské zásady, založené na úcte človeka k človeku

- uvedomuje si veľkú zodpovednosť, ktorú má voči sebe, prijímateľom sociálnej služby, ich rodinám, kolegom a verejnosti

- dbá na ochranu informácii a osobných údajov, zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej práce, a to aj po skončení pracovného pomeru

- zdržiava sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov prijímateľa, verejného a osobného záujmu

- nekoná nad rámec svojej kompetencie, ani sa týmto spôsobom neprezentuje

- chráni duševné a materiálne vlastníctvo zariadenia a využíva ho výlučne na pracovné účely, pokiaľ nie je stanovené inak

- rešpektuje kultúru organizácie

- poukazuje na porušenie etického kódexu

- informuje o dôležitých faktoch týkajúcich sa predmetu činnosti zariadenia, pokiaľ by to mohlo mať negatívny vplyv na jeho ďalšiu činnosť a rozvoj.

 

Zásady správania k prijímateľom sociálnej služby

Zamestnanec vo vzťahu ku prijímateľom sociálnej služby plní svoje povinnosti

- bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, etnickú príslušnosť, materinský jazyk, vek, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu, politické presvedčenie, kultúru a sociálne postavenie prijímateľa sociálnej služby

- prijímateľov sociálnej služby rešpektuje ako suverénnych jedincov s právom konania, ktoré sú v súlade i ich presvedčením, názormi a hodnotami

- k prijímateľom sociálnej služby sa správa korektne, s pochopením a rešpektom jeho osobnosti

- voči prijímateľom sociálnej služby je trpezlivý, empatický, spravodlivý a rešpektuje jeho špeciálne potreby a záujmy

- k prijímateľom sociálnej služby pristupuje ako k rovnocennému partnerovi a neznižuje sa k arogantnému a hrubému správaniu voči nemu

- s každým prijímateľom sociálnej služby komunikuje pre neho zrozumiteľnou rečou

- uvedomuje si, že v prípade fyzického veku nad 18 rokov je prijímateľ sociálnej služby dospelý a má svoje práva a povinnosti – nespráva sa k nemu ako k dieťaťu, (nepoužíva zdrobneniny)

- u dospelých prijímateľov sociálnej služby nepoužíva výraz „poslúchať“

- nepoužívajú sa „výchovné metódy“, ktoré znižujú dôstojnosť dospelých prijímateľov sociálnej služby ako napr. zákaz kávy, vychádzok, pozerania TV a pod.

- každý nový zamestnanec dospelým prijímateľom sociálnej služby vyká, pokiaľ prijímateľ sociálnej služby nedá súhlas s tykaním, ktoré bude obojstranné

- prijímateľ sociálnej služby aktívne počúva a akceptuje dostatočne dlhý čas na jeho vyjadrenie

- dodržiava právo na súkromie každého prijímateľ sociálnej služby a dodržiava dôvernosť informácii

- pred vstupom do izby a do kúpeľne vždy zaklope

- zachováva intímne prostredie pri toalete, hygienických úkonoch, prezliekaní a pod.

- hľadá možnosti, ako zapojiť prijímateľa sociálnej služby do procesu rozhodovania o vlastnej osobe a o riešení vlastných problémov

- vedie prijímateľa sociálnej služby k samostatnosti

- rešpektuje právo prijímateľa sociálnej služby na vlastný názor

- nerozhoduje za prijímateľa sociálnej služby, ktorý má právo výberu, pokiaľ svojím rozhodnutím neohrozuje seba alebo iných prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov

- dodržiava etické princípy pri poskytovaní pomoci a podpory pri hygienických úkonoch (pokiaľ jemožné - žena pomáha žene)

- písomné odovzdávanie informácii o prijímateľovi sociálnej služby je taktné, s úctou a rešpektom voči nemu

- v prítomnosti prijímateľa sociálnej služby nerieši svoje súkromné záležitosti

- v prítomnosti prijímateľa sociálnej služby nerozpráva o ňom, ako aj o iných prijímateľoch, jedine v prípade pochvaly alebo pozitívnych zážitkov

- nepoužívajú sa v komunikácii s prijímateľom hanlivé slová a pomenovania ako „ležiak“, „dement“, „cigán“ a pod.

- ochraňuje prijímateľa pred neetickým a nezákonným konaním iného zamestnanca

- prijímateľovi neoznamuje žiadne informácie o ďalšom zamestnancovi a nerieši s ním svoje pracovné a osobné problémy

 

Zásady správania medzi spolupracovníkmi

- je tímovým hráčom pracovného kolektívu

- dodržiava zásady spoločenskej etiky bez prejavov nadradenosti

- rešpektuje znalosti a skúsenosti svojich spolupracovníkov

- je tolerantný, objektívny, aktívne počúva

- udržiava a posilňuje pracovné ciele

- rešpektuje súkromie kolegov

- pred prijímateľom nerieši problémy osobného, profesijného a prevádzkového charakteru

- buduje pracovné vzťahy na pozitívnych základoch

- v prípade nedorozumenia vie urobiť prvý krok, čo je najúčinnejšia cesta ako podať pomocnú ruku, vyriešiť problém a nepripustiť, aby problém nenadobudol obrovský rozmer

- nepodľahne falošnému pocitu kolegiality, ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho, nespravodlivého správania, diskriminácie, či iného neetického správania voči prijímateľom alebo kolegom

- v prípade ak je svedkom neetického alebo neodborného správania svojich kolegov považuje si za povinnosť upozorniť vedenie zariadenia na porušenie etického kódexu

- kritiku vyjadruje na vhodnom mieste a vhodným spôsobom

- netoleruje predsudky voči iným zamestnancom

- toleruje rozdielne etnické, kultúrne, spoločenské, pracovné postavenie, farbu pleti, rasu, pohlavie a pôvod

- rešpektuje rozdiely v názoroch a prístupoch; kritické pripomienky môže vyjadriť na vhodnom mieste vhodným spôsobom; najprv komunikuje s dotyčným kolegom a následne môže informovať nadriadených alebo ostatných kolegov na pracovnej porade

 

Zásady vedúcich zamestnancov vo vzťahu k podriadeným

- bezodkladne a konštruktívne riešia vzniknuté konflikty uplatňovaním dialógu za účasti všetkých zainteresovaných zamestnancov

- sú vzorom pre ostatných zamestnancov v správaní, konaní a prístupe k pracovným povinnostiam

- upevňujú dobré vzťahy medzi zamestnancami a podporujú komunikáciu a spoluprácu medzi úsekmi

- v prípade nespokojnosti s plnením pracovných úloh hodnotia zamestnanca individuálne, v prípade pozitívne plnených pracovných úloh, chvália zamestnanca verejne

- motivujú výkon zamestnancov

- sú otvorení voči pripomienkam zamestnancov

 

Zásady správania voči rodine prijímateľa a verejnosti

- zamestnanec svojim vystupovaním a aktivitami šíri dobré meno zariadenia a podporuje osvetu o živote ľudí so znevýhodnením

- ku konzultáciám so zákonným zástupcom (alebo opatrovníkom) pristupuje profesionálne –

nekonzultuje na chodbe

- poskytuje pravdivé, zrozumiteľné a včasné informácie v zmysle svojich kompetencií

- neprijíma finančné a hodnotné dary, s výnimkou darov poskytnutých na základe platnej zmluvy

- na verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať vulgárne prejavy a urážky

 

Zásady vo vzťahu k povolaniu a odbornosti

- zamestnanec dbá na udržanie a zvyšovanie prestíže svojho povolanie

- zamestnanec sa snaží o udržanie a zvyšovanie odbornej úrovne poskytovanie sociálnej služby a uplatňovanie nových prístupov a metód

- zamestnanec je zodpovedný za svoje sústavné celoživotné vzdelávanie

- zamestnanec pre svoj odborný rast využíva znalosti a zručnosti kolegov a svoje vedomosti

a zručnosti rozširuje v celej oblasti sociálnej práce

- zamestnanec spolupracuje v rámci celého tímu, aby boli splnené ciele zariadenia