História a stručný popis zariadenia

     Začiatok histórie a položenie základného kameňa  výstavby vtedajšieho Ústavu pre telesne chybných dospelých sa datuje 14.10.1966. Po takmer 5-ročnej výstavbe bol ústav s kapacitou 140 obyvateľov slávnostne otvorený 28.1.1971, pričom v priebehu roka bolo prijatých prvých 68 obyvateľov. Ústav v tom období riadil Okresný národný výbor v Prešove a metodicky bol koordinovaný Východoslovenským Krajským národným výborom Košice. V roku 1972 už služby ústavu využívalo 98 obyvateľov. O tri roky neskôr bol schválený investičný zámer na prístavbu budovy. V rokoch 1975-1976 služby ústavu už využívalo 114,resp. 120 obyvateľov. V roku 1979 bola realizovaná výstavba objektu novej vrátnice a návštevnej miestnosti a taktiež dochádza k zmene názvu na Ústav pre telesne postihnutých. V tom istom roku ústav postihla živelná pohroma – zaplavenie suterénnych priestorov ústavu. V priebehu rokov 1981-1982 bol založený Výbor obyvateľov a konala sa ustanovujúca schôdza telovýchovnej jednoty Elán, ktorá svoju činnosť vyvíja do dnešných dní a jej členovia dosahujú popredné umiestnenia nielen v regionálnych, ale aj celoštátnych a medzinárodných súťažiach. V roku 1988 ústav opäť postihla živelná pohroma a v dôsledku vzniknutých škôd nebolo možné ústav prevádzkovať. Preto bol na 3 mesiace zatvorený a pre obyvateľov bolo zabezpečené náhradné ubytovanie v domovoch dôchodcov, v nemocniciach a v domácom prostredí. V roku 1993 sa konalo slávnostné otvorenie dostavby tzv. novej budovy, čím sa zvýšila kapacita zariadenia a zlepšili sa podmienky pre obyvateľov. Obyvateľom i zamestnancom je k dispozícii kaplnka sv. Kamila, ktorá bola slávnostne vysvätená 7.4.1994. Od roku 1995 sa začalo s prevádzkou detského stacionára pre telesne a mentálne postihnuté deti s kapacitou 20 miest formou týždennou a dennou. 1.7.1978 dochádza k premenovaniu zariadenia na Domov sociálnych služieb. Od 1.7.2002 prechádza zriaďovateľská pôsobnosť v súlade so Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC na Prešovský samosprávny kraj.

Od roku 2002, kedy domov prešiel do pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, naše zariadenie prešlo procesom transformácie, ktorý chápeme ako kvalitatívnu premenu nášho domova na zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby na podstatne vyššej kvalitatívnej úrovni s cieľom sociálnej integrácie a účasti na živote spoločnosti našich prijímateľov sociálnych služieb, pričom je potrebné rešpektovať ich individuálne sociálne potreby, záujmy a problémy, ale taktiež individuálne špecifiká ich zdravotného postihnutia. V rámci tohto procesu je naše smerovanie zamerané jednak na rozširovanie ich voľnočasových aktivít v záujmových krúžkoch, kultúrno-záujmovej a športovej činnosti a pracovnej terapii, na zvyšovanie odbornosti a erudovanosti personálu v procese ďalšieho vzdelávania, ale aj na zlepšenie materiálnych podmienok.

     V súlade s platnou legislatívou bol domov po splnení stanovených podmienok v roku 2009 zapísaný v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja.

Prehľad významných zmien

 • 14. 10. 1966    Položenie základného kameňa výstavby ústavu
 • 28. 01. 1971    Slávnostné otvorenie Ústavu pre telesne chybných dospelých (kapacita 140)
 • 01. 08. 1978    Otvorenie výrobnej prevádzky INTEGRA B.Bystrica v priestoroch zariadenia, ktorá zabezpečila
 •                         pracovnú činnosť pre 80 obyvateľov
 • 01. 01. 1979    Zmena názvu na Ústav pre telesne postihnutých
 • 29. 01. 1979    Živelná pohroma – zaplavenie suterénnych priestorov
 • 01. 04. 1979    Výstavba objektu novej vrátnice a návštevnej miestnosti
 • 31. 01. 1981    Založenie výboru obyvateľov ÚTP
 • 22. 05. 1982    Ustanovujúca schôdza telovýchovnej organizácie Elán
 • 28. 05. 1988    Živelná pohroma – vzniknuté škody nepovoľovali prevádzku–ústav bol 3 mesiace zatvorený
 • 01. 02. 1990    Presťahovanie samostatných obyvateľov do bezbariérovej bytovky v Prešove
 • 28. 04. 1991    Začiatok premávky autobusu „V“ pre telesne postihnutých občanov
 • 30. 11. 1993    Slávnostné otvorenie dostavby tzv. novej budovy
 • 07. 04. 1994    Vysviacka ústavnej kaplnky sv. Kamila
 • 1995                Začiatok prevádzky detského stacionára
 • 01. 07. 1998    Premenovanie zariadenia na Domov sociálnych služieb
 • 01. 07. 2002    DSS prechádza do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (kapacita 155)
 • 2002                Začiatok procesu transformácie DSS
 • 2008                Zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb PSK
 • 2011                Realizácia projektu „Termostatizácia a termoregulácia“
 • 2011-2013       Realizácia projektu „ Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb“
 • 2014                Zriadenie multisenzorickej relaxačnej miestnosti pomocou metódy Snoe zelen
 • 01. 02. 2016     Premenovanie zariadenia na Centrum sociálnych služieb Vita vitalis.
 •                        Zriadenie špecializovaného  zariadenia pre diagnózy Alzheimerova a Parkinsonova choroba a demencie rôzneho typu etiológie
 • 2019               Vybudovanie oddychovej zóny a pietneho miesta