Návštevy v CSS Vita vitalis

Na základe aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj usmernenia MPSVaR SR a vnútornými predpismi CSS sú návštevy v CSS Vita vitalis možné za dodržania dole uvedených podmienok a zásad :
 

- potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 6 mesiacov

- potvrdením o absolvovaní očkovania druhou dávkou a uplynulo 14 dní od podania

- potvrdením o negatívnom antigénovom alebo PCR teste, nie starším ako 48 hodín

 1. Každá návšteva je povinná si vopred dohodnúť  s pracovníkom CSS Vita vitalis (službukonajúci vrátnik) a ohlásiť deň, čas svojej návštevy.
 2. Pri vstupe do areálu CSS je návšteva povinná sa ohlásiť službukonajúcemu personálu na vstupnej bráne. Službukonajúci personál je povinný zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich PSS (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania).
 3. V rovnakom čase je možné umožniť návštevu maximálne dvoch osôb u jedného klienta, ktoré sa musia preukázať: 
 4. Dĺžka návštevy: max. 45 min. + 15 min. na dezinfekciu
 5. Návštevy v prípade mimoriadnych udalostí – povoľuje individuálne p. riaditeľka zariadenia.
 6. Žiadame návštevy, aby v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nevstupovali do zariadenia. Počas návštevy prosíme, aby bolo nasadené ochranné rúško a dodržaný odstup.
 7. CSS Vita vitalis zabezpečí primerané prostriedky na vykonávanie hygieny rúk, zabezpečí meranie telesnej teploty.
 8. CSS Vita vitalis uprednostňuje realizovať návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia (záhrada, park a altánok), vo vnútorných priestoroch naďalej platí zákaz návštev. Vo výnimočných prípadoch (zdravotný stav) je možná návšteva aj vo vnútornom prostredí pri dodržaní všetkých hygienicko – epidemiologických opatrení . Nevyhnutnou podmienkou návštev v interiéri je chrániť si dýchacie cesty a použiť ochranné pomôcky.
 9. Po každej návšteve je vykonaná dezinfekcia dotykových plôch, t. j. plôch, ktorých sa dotýkajú ruky (vrátane kľučiek dverí), a to prostriedkom s virocídnym účinkom.
 10. Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia. 
 11. Osoby, ktoré navštevujú klientov zariadenia budú oboznámení s dodržiavaním bezpečnosti, OOP a sú povinné dodržiavať vyššie uvedené opatrenia.
 12. Prosíme návštevy o zváženie plánovanej návštevy vzhľadom k neustále prebiehajúcej pandémii a po pobytoch v rizikových regiónoch.
                                                                                                           CSS Vita vitalis 

Usmernenie.pdf (189kb)

Postupy-zabezpecenienavstev-zariadeniach-socialnych-sluzieb-vo-vztahu-ku-sars-cov-2-prenosu_okmb.xlsx (12,4kb)

Vseobecne-zasady-poskytovatelov-vztahu-ku-sars-cov-2-prenosu_okmb.xlsx (15kb)

 

Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja s právnou subjektivitou. V oblasti hospodárenia je napojené na rozpočet PSK.

Už skoro 50 rokov poskytujeme sociálne služby v súlade s platnou legislatívou. V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby pre osoby do dovŕšenia dôchodkového veku so stupňom odkázanosti V. a VI. formou ambulantnou a pobytovou týždennou a celoročnou. V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálne služby pobytovou formou celoročnou pre osoby so stupňom odkázanosti V. a VI. so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.

Celková kapacita CSS:  155 prijímateľov sociálnych služieb z toho:

1. Domov sociálnych služieb: 117 PSS  / ambulantná forma, pobytová týždenná forma,celoročná forma /

2. Špecializované zariadenie: 38 PSS /pobytová forma celoročná/

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis sa nachádza v obytnej zóne sídliska III. Prešov. Centrum mesta, divadlá, kiná, nákupné centrá, športové haly, ihriská, úrady a pod. sú dostupné mestskou hromadnou dopravou s nízkopodlažnými autobusmi a trolejbusmi, ktorej zastávka sa nachádza cca 30 m od CSS. Areál tvoria dve navzájom prepojené budovy obklopené záhradou s ihriskom, altánkom a oddychovou zónou. Bližšie viď v sekcii Virtuálna prehliadka.

Vo svojej histórii prešlo toto zariadenie rôznymi zmenami, reformami, zmenami názvov aj zriaďovateľov. Každá zmena znamenala krok vpred v ponímaní vtedajšej legislatívy, vo vtedajšom chápaní postupov, prístupov a smerovania.

Proces súčasnej reformy sociálnych služieb prináša mnohé zmeny v organizácii, ale predovšetkým v chápaní kvality poskytovania sociálnych služieb. S tými to zmenami je potrebné sa oboznámiť a dôkladnej analýze súčasného stavu v poskytovaní sociálnych služieb nastúpiť cestu zmien, ktorých cieľom je zvýšenie kvality poskytovaných služieb, rozvoj služieb, ktoré umožnia občanovi žiť v prirodzenom prostredí, rozvoj služieb, ktoré sú odozvou na potreby občanov, rozvoj služieb, ktoré posilnia samostatnosť a nezávislosť občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Zmeny v kvalite poskytovania sociálnych služieb predpokladajú aj zmeny v postojoch a zmýšľaní zamestnancov, ktorí zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb v zariadení. Preto s cieľom naplnenia štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb dôraz kladieme na erudovanosť personálu, účasť zamestnancov na odborných seminároch, konferenciách a ich zapojenie do kontinuálneho vzdelávania zameraného na odbornosť a osobnostný rozvoj.

Novinky

Registrácia účastníka

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: