Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja s právnou subjektivitou. V oblasti hospodárenia je napojené na rozpočet PSK.

Už skoro 50 rokov poskytujeme sociálne služby v súlade s platnou legislatívou. V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby pre osoby od troch rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku so stupňom odkázanosti V. a VI. formou ambulantnou a pobytovou týždennou a celoročnou. V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálne služby pobytovou formou celoročnou pre osoby so stupňom odkázanosti V. a VI. so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.

Celková kapacita CSS:  155 prijímateľov sociálnych služieb z toho:

1. Domov sociálnych služieb: 117 PSS  / ambulantná forma, pobytová týždenná forma,celoročná forma /

2. Špecializované zariadenie: 38 PSS /pobytová forma celoročná/

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis sa nachádza v obytnej zóne sídliska III. Prešov. Centrum mesta, divadlá, kiná, nákupné centrá, športové haly, ihriská, úrady a pod. sú dostupné mestskou hromadnou dopravou s nízkopodlažnými autobusmi a trolejbusmi, ktorej zastávka sa nachádza cca 30 m od CSS. Areál tvoria dve navzájom prepojené budovy obklopené záhradou s ihriskom, altánkom a oddychovou zónou. Bližšie viď v sekcii Virtuálna prehliadka.

Vo svojej histórii prešlo toto zariadenie rôznymi zmenami, reformami, zmenami názvov aj zriaďovateľov. Každá zmena znamenala krok vpred v ponímaní vtedajšej legislatívy, vo vtedajšom chápaní postupov, prístupov a smerovania.

Proces súčasnej reformy sociálnych služieb prináša mnohé zmeny v organizácii, ale predovšetkým v chápaní kvality poskytovania sociálnych služieb. S tými to zmenami je potrebné sa oboznámiť a dôkladnej analýze súčasného stavu v poskytovaní sociálnych služieb nastúpiť cestu zmien, ktorých cieľom je zvýšenie kvality poskytovaných služieb, rozvoj služieb, ktoré umožnia občanovi žiť v prirodzenom prostredí, rozvoj služieb, ktoré sú odozvou na potreby občanov, rozvoj služieb, ktoré posilnia samostatnosť a nezávislosť občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Zmeny v kvalite poskytovania sociálnych služieb predpokladajú aj zmeny v postojoch a zmýšľaní zamestnancov, ktorí zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb v zariadení. Preto s cieľom naplnenia štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb dôraz kladieme na erudovanosť personálu, účasť zamestnancov na odborných seminároch, konferenciách a ich zapojenie do kontinuálneho vzdelávania zameraného na odbornosť a osobnostný rozvoj.

Novinky

Napíšte nám

Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...
Celý článok

Anketa

Páči sa Vám nový vzhľad našej stránky?

Celkový počet hlasov: 55

Počet návštev

Novinky

VÝZVA DOBROVOĽNÍKOM

- robimDOBRO-DOBROvoľne - S pokorou a  nádejou v srdci  prosíme dobrovoľníkov z radov širokej verejnosti, ktorí budú ochotní pomôcť nášmu zariadeniu v čase tohto krízového stavu,aby sa neváhali zapojiť do pomoci Vítané je skupinové aj individuálne dobrovoľníctvo –...
Celý článok

Oznam MPSVR SR - Infolinka pre verejnosť

Z dôvodu situácie súvisiacej s koronavírusom spúšťa rezort práce novú infolinku pre verejnosť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým koronavírusom COVID-19 posilňuje externú komunikáciu s verejnosťou, resp. poradňu pre...
Celý článok

KONTAKT S PSS

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s korona vírusom - zákaz návštev  a voľného pohybu PSS mimo zariadenia CSS VITA VITALIS  sú na komunikáciu PSS s rodinnými príslušníkmi vyčlenené tieto možnosti : zriadené telefónne číslo :...
Celý článok

OZNÁMENIE- DOČASNÝ ZÁKAZ

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti so zvýšeným rizikom akútneho respiračného ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID-19  CSS VITA VITALIS   VYDAVÁ  ZÁKAZ  VOĽNÉHO POHYBU  PRIJIMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY  MIMO AREÁL...
Celý článok

OZNÁMENIE - ZÁKAZ NÁVŠTEV

Na základe rozhodnutia Úradu verejného  zdravotníctva SR, Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS,vydáva ZÁKAZ NÁVŠTEV v zariadení CSS VITA VITALIS odo dňa 07.03.2020. Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR je vydané Verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení...
Celý článok

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 25.2.2020

Je obdobie fašiangov, karnevalov a zábav. Aj v našom zariadení sa dňa 25.2.2020 sa konal fašiangový  karneval. Akcie sa zúčastnili  prijímatelia sociálnych služieb všetkých vekových  kategórii z rôznych  oddelení CSS .V príjemnej atmosfére tanečnej hudby sa...
Celý článok

NOVÁ KREATÍVNA DIELŇA - MERENDINA

  Naši klienti dostali v roku 2019 krásny Mikulášsky darček. V decembri  2019 sme pre nich otvorili novú kreatívnu dielňu s trocha netradičným názvom „MERENDINA“. Merendina je sladký taliansky koláčik, ktorý  má urobiť ľuďom radosť, potešenie a dobrú náladu. Je to...
Celý článok

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a zúčastnili sa na naších Vianočných trhoch a tým podporili dobrú vec.
Celý článok

Pozvánka na Vianočné trhy

Srdečne Vás pozývame na  Vianočné trhy do nášho zariadenia Css Vita vitalis. Uskutočnia sa v našej kinosále dňa 05.12.2019 od 10.00hod.                                            ...
Celý článok

Pre zobrazenie fotiek,si prosím vyberte konkrétny rok 

2020

Archiv Fotiek