Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja s právnou subjektivitou. V oblasti hospodárenia je napojené na rozpočet PSK.

Už skoro 50 rokov poskytujeme sociálne služby v súlade s platnou legislatívou. V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby pre osoby od troch rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku so stupňom odkázanosti V. a VI. formou ambulantnou a pobytovou týždennou a celoročnou. V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálne služby pobytovou formou celoročnou pre osoby so stupňom odkázanosti V. a VI. so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.

Celková kapacita CSS:  155 prijímateľov sociálnych služieb z toho:

1. Domov sociálnych služieb: 117 PSS  / ambulantná forma, pobytová týždenná forma,celoročná forma /

2. Špecializované zariadenie: 38 PSS /pobytová forma celoročná/

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis sa nachádza v obytnej zóne sídliska III. Prešov. Centrum mesta, divadlá, kiná, nákupné centrá, športové haly, ihriská, úrady a pod. sú dostupné mestskou hromadnou dopravou s nízkopodlažnými autobusmi a trolejbusmi, ktorej zastávka sa nachádza cca 30 m od CSS. Areál tvoria dve navzájom prepojené budovy obklopené záhradou s ihriskom, altánkom a oddychovou zónou. Bližšie viď v sekcii Virtuálna prehliadka.

Vo svojej histórii prešlo toto zariadenie rôznymi zmenami, reformami, zmenami názvov aj zriaďovateľov. Každá zmena znamenala krok vpred v ponímaní vtedajšej legislatívy, vo vtedajšom chápaní postupov, prístupov a smerovania.

Proces súčasnej reformy sociálnych služieb prináša mnohé zmeny v organizácii, ale predovšetkým v chápaní kvality poskytovania sociálnych služieb. S tými to zmenami je potrebné sa oboznámiť a dôkladnej analýze súčasného stavu v poskytovaní sociálnych služieb nastúpiť cestu zmien, ktorých cieľom je zvýšenie kvality poskytovaných služieb, rozvoj služieb, ktoré umožnia občanovi žiť v prirodzenom prostredí, rozvoj služieb, ktoré sú odozvou na potreby občanov, rozvoj služieb, ktoré posilnia samostatnosť a nezávislosť občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Zmeny v kvalite poskytovania sociálnych služieb predpokladajú aj zmeny v postojoch a zmýšľaní zamestnancov, ktorí zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb v zariadení. Preto s cieľom naplnenia štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb dôraz kladieme na erudovanosť personálu, účasť zamestnancov na odborných seminároch, konferenciách a ich zapojenie do kontinuálneho vzdelávania zameraného na odbornosť a osobnostný rozvoj.

Novinky

KONTAKT S PSS

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s korona vírusom - zákaz návštev ...
Celý článok

Anketa

Páči sa Vám nový vzhľad našej stránky?

Celkový počet hlasov: 55

Počet návštev

Novinky

Poďakovanie

   Dňa 12.11.2019 sa v našom CSS Vita vitalis uskutočnil Deň otvorených dverí, ktoré sa konalo pri príležitosti dňa PSK. Spoločne sme si zaspomínali na rok 1989, mali sme rôzne workshopy, videoprojekcie, fotografie ...Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili a podporili nás. Naše...
Celý článok

Pozvánka

    DEŇ  PSK  DŇA 12.11.2019 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v CSS VITA VITALIS Prešov Volgogradská 5   Program podujatia: 09.00 – 10.00  Prehliadka CSS – študenti SŠ  10.00 – 10.30  Pripomenutie  si 30. výročia Nežnej revolúcie  -...
Celý článok

Október -Mesiac úcty k starším

   Dňa 01.10.2019 sme sa spolu s našími seniormi zúčastnili krásneho kultúrneho podujatia v PKO Prešov. Toto kultúrne vystúpenie sa konalo pod záštitou Mestského úradu v Prešove pri príležitosti " Október - Mesiac úcty k starším." V úvode programu nás privítala Mgr.Andrea Turčanová -...
Celý článok

Celookresné letné športové hry zdravotne postihnutých

   Dňa 28.09.2019 sa naši PSS zúčastnili celookresných letných športových hier telesne postihnutých, ktoré organizovalo  Okresné centrum SZTP , Slovenský paraolympijský výbor Bratislava a TJ ELÁN. Podujatie sa konalo v našom zariadení, kde sa súťažilo v streľbe zo vzduchovky, slalome...
Celý článok

Športové hry Zväzu telesne postihnutých

   Dňa 19.09.2019 sa v našom zariadení konali športové hry organizované Zväzom telesne postihnutých, ktoré každoročne pripravuje Mgr. Hricko, nikdy nezabudne na bohaté odmeny pre víťazov a bohatú tombolu.   viac foto vo fotogalérii.
Celý článok

Levoča

   Dňa 13.09.2019 sme sa s našimi PSS zúčastnili Púte klientov a zamestnancov zariadení,ktorá sa konala už tradične na Mariánskej hore v Levoči.Veľmi milo nás prekvapila bezbarierovosť celého areálu a novovybudovaná krížova cesta, ktorá umocnila naše pocity a dojmy z celej...
Celý článok

Krídla túžby

Dňa 04.09.2019 sme sa zúčastnili už 9. ročníka podujatia "Krídla túžby", ktoré tento rok zorganizoval Domov sociálnych služieb v Sabinove. Prostredie ako aj samotné podujatie v nás zanechalo veľmi pozitívne a krásne dojmy. Celkovú atmosféru vyzdvihli veľmi milí a ústretoví hostitelia, krásny,...
Celý článok

Výlet Sigord

   Dňa 25.07.2019 sme sa zúčastnili s našimi PSS celodenného výletu na Sigorde, kde si pochutnali na obede, kávičke. Niektorí odvážlivci sa aj okúpali a zaplávali si v bazéne.viac fotiek v galérii.
Celý článok

Odpustová slávnosť sv. Kamila

Dňa 14.07.2019 o 10.00 hod.sa v našej kaplnke sv.Kamila konala odpustová slávnosť za účasti otca Jozefa a otca Pavla.  Slávnostnú sv. omšu nám obzvláštnil a skrášlil spevácky zbor z kostola Kráľovnej pokoja. Za slávnosť ďakujeme.
Celý článok

Pre zobrazenie fotiek,si prosím vyberte konkrétny rok 

2020

Archiv Fotiek