Aktuálne info 2020-07-09

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie  COVID-19 a vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii v okrese boli aktuálne prijaté sprísnené opatrenia v súvislosti s hláseným pozitívnym nálezom u ošetrujúceho lekára a jeho zdravotnej sestry, ktorí v zariadení ambulovali od 08.07.2020.

CSS Vita vitalis:

 • dočasne pozastavuje poskytovanie sociálnej služby ambulantnou  formou 
 • zákaz vychádzok - do odvolania
 • zákaz návštev a nevyhnutných odborných lekárskych vyšetrení - do odvolania
 • v akútnych prípadoch bude bezodkladne privolaná rýchla zdravotná služba
 • aktuálne informácie o prijímateľoch sociálnej služby /PSS/ rodinným príslušníkom  budú podávané sociálnymi pracovníkmi zariadenia na tel. čísle: +421 51 7710145  v pracovných  dňoch  od 7:00 do 15:00 hod.
 • emailová komunikácia: sociálne@cssvolgpo.sk 
 • informácie o zdravotnom stave prijímateľov sociálnej služby je oprávnená podávať vedúca opatrovateľského úseku /kontakt +421 903 809 798/
 • telefonické konzultácie  s odbornými lekármi sú zabezpečované podľa potreby
 • informácie  PSS a zamestnancom zabezpečujú vedúce jednotlivých  úsekoch a riaditeľka zariadenia
 • v zariadení je aktuálne 112 prijímateľov a 63 zamestnancov 
 • PSS aj zamestnancom  je v  zariadení  poskytovaná nepretržitá 24 hod. starostlivosť   
 • CSS sa riadi  platnými Usmerneniami RUVZ SR, MPSVR SR, pokynmi PSK  a vlastnými internými predpismi a nariadeniami

Mgr. Sisáková Terézia, poverená vedením  zariadenia CSS VITA VITALIS