Asistent sociálnej práce pre sociálne služby

Asistent sociálnej práce pre sociálne služby

 
CSS Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu „Asistent sociálnej práce pre sociálne služby“.
 
Termín nástupu: od 1.5.2021
 
Požadované kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Prax v odbore: minimálne 2 ročná prax v sociálnych službách
 
Iné kritériá a požiadavky:
- Znalosť legislatívy – zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
- Poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci,
- Poskytnutie základného sociálneho poradenstva
- Pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovanie tlačív
- Pomoc pri písomnej komunikácii, príprave dokumentácie, tlačív a pri vybavovaní iných vecí v záujme PSS
- Podpora sociálnej integrácie PSS do komunity
- Podpora samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti PSS v ZSS najmä pri základných sociálnych aktivitách
- Navrhovanie a realizovanie foriem, postupov a metód sociálnej práce s PSS
- Aktivizuje PSS podľa jeho schopností a možností
- Spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami ZSS
- Ovládanie základov metód, postupov a nástrojov na tvorbu interných dokumentov
- Osobnostné a morálne predpoklady
- Zdravotná spôsobilosť
- Empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť
- Samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
- Ovládanie práce s PC
- Schopnosť pracovať v tíme, svedomitosť, zodpovednosť, profesionalita, záujem a vôľa učiť sa ďalej vzdelávať, komunikatívnosť, asertivita
- Schopnosť zvládať záťažové situácie
- Bezúhonnosť
 
Požadované doklady:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis
- Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 
Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi na adresu zariadenia: CSS Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov alebo riaditel@cssvitavitalis-po.vucpo.sk Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.
 
Plat:
- V zmysle zákona č. 388/201/ Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
 
Informácia o spracovaní osobných údajov
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačné udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.