COVID-19 - Pandemický semafor

CSS VITA VITALIS Prešov sa v súvislosti s pandémiou COVID-19 ,  riadi  aktuálne platnými pokynmi a nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR , MPSVaR SR, hlavného hygienika, PSK a ostatných  nadriadených  štýtných orgánov.

Postupuje v zmysle "Semaforu " - v súvislosti s ochorením Covid-19 a  zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

V rámci všetkých stupňov semaforu je v zariadení nariadené  dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu (dezinfekcia rúk, používanie vhodných OOP, dodržiavať sociálnu vzdialenosť, nekontaktovať sa, pravidelne vykonávať dezinfekciu s virucídnym účinkom v zariadení sociálnych služieb všetkých dotykových plôch, zabezpečiť pravidelné vetranie priestorov a iné.) v súlade s aktuálnymi opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

Všetky obmedzenia -  v súvislosti s pandémiou COVID-19 sú prijímané na základe dôsledného zváženia aktuálnej pandemickej situácie, so zreteľom na záujmy,ale najmä na ochranu zdravia PSS a zamestnancov.

Semafor - vid príloha

Pandemicky semafor 1 AF.pdf (402543)
Pandemický semafor 2.pdf (333671)