Info k aktuálnej situácii COVID-19

Vzhľadom na zvýšené epidemiologické riziko COVID-19 a v zmysle aktuálne platných opatrení ÚVZ a usmernení MPSVaR  sú v našom zariadení  :

  • od 4.8.2020 dočasne zakázané  návštevy a vychádzky prijímateľov sociálnych služieb .O uvoľnení zákazu Vás  budeme  informovať čo najskôr.
  • od 6.8.2020 sa v našom zariadení dočasne pozastavuje poskytovanie sociálnej služby  ambulantnou formou. O uvoľnení opatrenia Vás budeme  informovať čo najskôr.

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie  COVID-19 boli aktuálne prijaté aj ďalšie sprísnené opatrenia:

  • Pozastavuje realizácia  odborných lekárskych vyšetrení - do odvolania . Telefonické konzultácie  s odbornými lekármi sú zabezpečované podľa potreby
  • V akútnych prípadoch bude bezodkladne privolaná rýchla zdravotná služba.
  • Aktuálne informácie rodinným príslušníkom  o prijímateľoch sociálnej služby /PSS/ budú podávané sociálnymi pracovníkmi zariadenia na tel. čísle: +421 51 7710145 kl 59/  v pracovných  dňoch  od 7:00 do 15:00 hod.

emailová komunikácia:    socialne@cssvolgpo.sk , koordinator@cssvolgpo.sk

  • informácie o zdravotnom stave prijímateľov sociálnej služby je oprávnená podávať vedúca opatrovateľského úseku /kontakt +421 903 809 798 alebo +421 51 7710145 kl .81 /
  • Všetky aktuálne platné informácie v súvislosti s COVID-19 pre  zamestnancov a  PSS zabezpečujú vedúce jednotlivých  úsekoch . Sú podávané v potrebnom rozsahu a im zrozumiteľnou formou a spôsobom.

CSS VITA VITALIS  sa riadi  všetkými aktuálne platnými Usmerneniami ÚVZ SR, MPSVaR SR, pokynmi PSK, pokynmi Hlavného hygienika SR, vlastnými internými predpismi a nariadeniami a napriek obmedzeniam je  v  zariadení  prijímateľom sociálnej služby poskytovaná nepretržitá 24 hod starostlivosť a opatera. 

Mgr. Sisáková Terézia, poverená vedením  zariadenia CSS VITA VITALIS