Informácia k návštevám -aktualizácia 14.8.2020

Vážení prijímatelia sociálnych služieb ,rodinní príslušníci, priatelia.

 Na základe aktuálne platných opatrení ÚVZ SR a usmernení MPSVaR SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a s prihliadnutím na najzraniteľnejšiu skupinu seniorov v našom Špecializovanom zariadení, sa upravujú  doterajšie opatrenia pri návštevách CSS VITA VITALIS  od 15.8.2020 nasledovne:

Každú návštevu je potrebné vopred dohodnúť  – v zmysle doleuvedených pokynov

 • Časový harmonogram návštev : návštevy možno realizovať  len vo  vyhradenom čase :
 • pracovné dni  13:00 – 16:00
 • SO, NE , sviatky 10:00 – 17:00   

             Dlžka návštevymax  45 min  + 15 min na dezinfekciu

-dĺžku návštevy zo vzdialenejších miest  je možné individuálne upraviť po odsúhlasení p. riaditeľkou

 •  REZERVÁCIA  A PLÁN NAVŠTEV
 • V zariadení je vypracovaný „PLÁN NÁVŠTEV“  ktorý sa pravidelne aktualizuje a je zverejnený  na vrátnici zariadenia.
 • návštevu je nutné si vopred telefonicky dohodnúť s pracovníkom CSS / službukonajúci vrátnik / s  potvrdením konkrétneho termínu a času . Aktuálnu obsadenosť návštevných miest  sa dozviete priamo na vrátnici CSS
 • rezervácia je možná aj emailom :  koordinator@cssvolgpo.sk, socialne@cssvolgpo.sk   
 • návštevy v prípade mimoriadnych udalostí – povoľuje individuálne p. riaditeľka zariadenia
 • návštevu možno realizovať len vo vyhradenom priestore zariadenia
 • návštevu paliatívneho PSS je potrebné dohodnúť osobitne
 • plán návštev  sa priebežne aktualizuje, preto sa informujte vopred telefonicky, alebo osobne  – viď kontakt nižšie. Sledujte našu internetovú stránku, info na facebooku , vývesky na nástenkách zariadenia a vrátnici
 • Kontakt na rezerváciu a informácie 
 • Počet návštevníkov  k jednému PSS : max 2 dospelé osoby / nie mladšie ako 15 rokov/
 • Počet miest pre návštevy počas 1 hodiny :

- 5 miest v exterieri / je nutné sledovať počasie /

- v  interiéri  len pre  PSS  pripútanom na lôžku v paliatívnej starostlivosti

 • Dezinfekcia  priestorov  /napr. stôl, kľučky, stoličky, dotykové plochy a pod.  /po ukončení  návštevy vydenzifikuje priestor určený zamestnanec CSS /
 • Ostatné podmienky:
 • návšteva používa celý čas vhodné a účinné prekrytie horných dýchacích ciest
 •  návšteva musí dodržiavať všetky hygienicko-epidemiologické zásady súvisiace s COVID -19   vyhlásené Hlavným hygienikom SR alebo Úradom verejného zdravotníctva SR /-aktuálne platné  v čase návštevy 
 • podávanie stravy a nápojov  nie je počas návštevy dovolené

HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA  V ZARIADENÍ:

 • HYGIENICKÝ FILTER a SKRINING   -/ pri vstupe /vykonáva osoba zodpovedná za skríning  - službukonajúci zamestnanec CSS na vrátnici, ktorý návštevu aj informuje o ďalších úkonoch /mokrá dezinfekcia -prechod  cez podložku s dezinfekčným roztokom, bezdotykové meranie telesnej teploty, umývanie a dezinfekcia rúk, vyplnenie tlačív súvisiacich s návštevou...  /
 • vstup do priestorov je dovolený len s vhodným a účinným prekrytím horných dýchacích ciest  - napr. ochranným rúškom
 • v budove je povinnosť dodržiavať 2m odstup od jednotlivých osôb a medzi jednotlivými skupinkami návštev vo vonkajších priestoroch až 5m odstup
 • počas návštevy na izbe klienta je povinnosť použitia osobných ochranných prostriedkov /dostupné na vrátnici zariadenia/
 • odporúča sa tzv. bezkontaktný styk/ t.j bez fyzického kontaktu s PSS- objatia, bozky, podávanie rúk a pod/.
 • V prípade ak sa necítite dobre, preložte návštevu na iný čas
 • Hygienicko-epidemiologické zásady  zariadenia  sa pravidelne aktualizujú a  sú zverejnené  zrozumiteľnou formou aj  na vrátnici, nástenkách zariadenia,  našej internetovej stránke a sú premietnuté do vnútorného predpisu zariadenia

 

 Pri zhoršení epidemiologickej situácie /alebo  pri iných odôvodnených prípadoch / má štatutárny zástupca zariadenia možnosť pristúpiť k dalším dočasným obmedzeniam napr.:

 • opätovne obmedziť návštevy /plošne, alebo pre konkrétneho PSS/
 • neumožniť vykonávanie návštevy osobe s trvalým pobytom v okrese so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19
 • návrat realizácie návštev len vo vonkajších priestoroch zariadenia  /s výnimkou PSS pripútaných na lôžko a PSS v paliatívnej starostlivosti/
 • upraviť čas návštev tak, aby bola ich periodicita a dlžka minimalizovaná
 • V prípade výskytu ochorenia COVID-19 u PSS, zamestnanca alebo návštevníka / do 14 dní od vykonanej návštevy / sa v súčinnosti s RÚVZ pristúpi k okamžitému zákazu návštev

Viac tu: https://www.cssvolgpo.sk/

Mgr. Sisáková Terézia –poverená vedením CSS VITA VITALIS

Spracovala: Magdaléna Hrivniaková –koordinátor krízových aktivít

V Prešove  14.8.2020