Informácia k návštevám -aktualizácia 8.9.2020

 

Vzhľadom na zvýšené epidemiologické riziko COVID-19 a v zmysle aktuálne platných opatrení ÚVZ a usmernení MPSVaR  sú v našom zariadení  od 9.9.2020  do 16.9.2020:

  • dočasne zakázané  návštevy
  • obmedzené vychádzky prijímateľov sociálnych služieb 
  • Pre PSS s celoročnou formou  poskytovania sociálnej služby  - sa zakazuje odchod zo  zariadenia cez  víkendy  a štátny sviatok
  • O uvoľnení zákazu Vás  budeme  informovať čo najskôr.
  • Aktuálne informácie rodinným príslušníkom  o prijímateľoch sociálnej služby /PSS/ budú podávané sociálnymi pracovníkmi zariadenia na tel. čísle: +421 51 7710145 kl 59/  v pracovných  dňoch  od 7:00 do 15:00 hod.
  •   emailová komunikácia:    socialne@cssvolgpo.sk , koordinator@cssvolgpo.sk
  • informácie o zdravotnom stave prijímateľov sociálnej služby je oprávnená podávať vedúca opatrovateľského úseku /kontakt +421 903 809 798 alebo +421 51 7710145 kl .81 /
  • Všetky aktuálne platné informácie v súvislosti s COVID-19 pre  zamestnancov a  PSS zabezpečujú vedúce jednotlivých  úsekoch . Informácie sú podávané v potrebnom rozsahu a im zrozumiteľnou formou a spôsobom.

CSS VITA VITALIS  sa riadi  všetkými aktuálne platnými Usmerneniami ÚVZ SR, MPSVaR SR, pokynmi PSK, pokynmi Hlavného hygienika SR, vlastnými internými predpismi a nariadeniami. Napriek obmedzeniam je  v  zariadení  prijímateľom sociálnej služby poskytovaná nepretržitá 24 hod starostlivosť a opatera. 

Mgr. Sisáková Terézia, poverená vedením  zariadenia CSS VITA VITALIS