Krízový plán CSS VITA VITALIS - aktualizácia k 1.2.2022

V zmysle pokynov štátných orgánov MPSVaR SR, RUZV , MZ SR  a zriaďovateľa bol 1.2.2022 aktualizovaný Krízový plán zariadnia vrátane jeho príloh.

Originál Krízového plánu nášho zariadenia je uložený u štatutára zariadenia. Kópie sú k dispozícii u manažerka kvality  a u vedúcich jednotlivých oddelení.

KRÍZOVÝ PLÁN CSS VITA VITALIS Prešov -aktualizácia 1.2.2022.pdf (313717)

Interný krízový tím CSS Vita vitalis