KRÍZOVÝ PLÁN CSS VITA VITALIS PrEŠOV Aktualizácia 2020-09-30

Zariadenie CSS VITA VITALIS má spracovaný "Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb" tzv Krízový plán ,kde sú uvedené postupy a pravidlá riešenia krízovej situácie v súvislosti s epidémiou  COVID-19

Dňa 30.9.2020 bol Krízový plán zariadenia CSS VITA VITALIS evalvovaný .

Originál Krízovho plánu  je uložený u štatutára zariadenia.

Pôvodný dátum spracovania: 7.5.2020

Evalvácia : 30.09.2020

2020-09-30 KRÍZOVÝ PLÁN CSS VITA VITALIS Prešov.pdf (720113)

Príloha č. 01 TERMINOLÓGIA.pdf (483073)
Priloha č. 02 POKYNY ZAMESTNANCOM V KARANTÉNNEJ ZÓNE.pdf (370418)
Príloha č. 03 COVID- 19 - PRÍZNAKY.pdf (187079)
Príloha č. 04 DENNÝ SKRINIG ZAMESTNACA - Dotazník pri vstupe.pdf (217523)
Príloha č. 05 ZÁZNAMY Z KRIZOVÝCH ŠTÁBOV.pdf (124100)
Príloha č. 06 ZÁZNAM O MIMORIADNEJ SITUÁCII.pdf (182462)
Priloha č. 07 PROTOKOL O POUŽITI TELESNÉHO a NETELESNÉHO OBMEDZENIA PSS.pdf (139381)
Príloha č. 08.1 PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCIA - interný psychológ CSS.pdf (150955)
Príloha č. 08.2 PSYCHOLOGICKÁ INTERVENCIA - MANAŽMENT PSS s DUŠEVN.PORUCHAMI.pdf (268795)
Príloha č. 09 HYGIENCKO - EPIDEMIOLOGICKY PLÁN.pdf (422583)
Príloha č. 10 PREVENCIA a DEZINFEKČNÉ OPATRENIA.pdf (204565)
Priloha č. 11 POKYNY V SÚVISLOSTI S PREVOZOM PSS DO ZDRAV.ZARIADENIA.pdf (121714)
Príloha č. 12 DOBROVOLNICI - ČESTNÉ VYHLÁSENIE.pdf (184025)
Príloha č. 13 DOBROVOLNICI - SÚHLASNÉ STANOVISKO.pdf (213291)
Príloha č. 14 SLEDOVANIE PSS s PODOZRENÍM na INFEKČNÉ OCHORENIE.pdf (559368)
Príloha č. 15 Zoznam činností OPATROVATEĽSKÝ ÚSEK.docx.pdf (163987)
Príloha č. 16 Zoznam činnosti - SOCIÁLNO- TERAPEUTICKÝ ÚSEK.docx.pdf (194865)
Príloha č. 17 Zoznam činností - STRAVOVACÍ ÚSEK.pdf (202783)
Príloha č. 18 Zoznam činností -VNÚTORNÁ PREVÁDZKA.docx.pdf (176893)
Príloha č. 19 Zoznam činností -EKONOMICKÝ ÚSEK.docx.pdf (164881)
Príloha č. 20 PLAN REPROFILACIE LOŽOK.docx.pdf (141644)
Priloha č. 21 ZOZNAM VECI ZAMESTANCA V KARANTÉNE.docx.pdf (182088)
Príloha č. 22 MANAŽMENT PRIJMU PSS.pdf (386340)
Príloha č. 23 COVID-19 FORMULÁR KONTAKTOV.pdf (811375)
Príloha č. 24 COVID -19 HLÁSENIE PRÍPADU.pdf (688486)
Príloha č. 25 OOPP - MINIMALNE POŽIADAVKY, DEZINFEKCIA ,POSTUPY.pdf (324195)
Príloha č. 25 OOPP - USMERNENIA ,MINIMALNE POŽIADAVKY, DEZINFEKCIA ,POSTUPY.pdf (325054)
Príloha č. 26 USMERNENIE MZ k OOPP - piktogramy.pdf (2932027)
Príloha č. 27 OOPP -POSTUP - PIKTOGRAMY.pdf (4079246)
Príloha č. 28 MANAŽMENT STRESU.pdf (2541058)
Príloha č. 29 DENNÝ SKRINIG - AMBULATNÁ FORMA.pdf (162174)
Príloha č. 30 KARANTÉNA ZÓNA - REPROFILACIA LOŽOK.pdf (244348)
Príloha č. 31 KONTAKTY.pdf (207522)