Obnovenie poskytovania sociálnej služby - ambulantnou formou

V CSS VITA VITALIS sa od 9.6.2020 obnovuje poskytovanie sociálnej služby -  ambulantnou formou . Zatiaľ len v obmedzenom režime  ale pri dôslednom dodržiavaní  hygienicko-epidemiologických opatrení  vydanými  Úradom verejného zdravotníctva SR .

 Podmienky poskytovania:

 • DOBA POSKYTOVANIA SLUŽBY :  v pracovných dňoch od 7:00 – 11:00
 • Pred vstupom do budovy CSS sa obmedzí  zhromažďovanie ľudí a  je potrebné  dodržiavať  potrebné vzájomné rozostupy cudzích osôb  –min.2 m
 • Vyzdvihnutie /Odovzdanie   PSS   sa bude realizovať  vo vstupných  priestoroch CSS VITA VITALIS - určeným zamestnancom CSS  .
 • Pre všetky prítomné osoby platí POVINOSŤ PREKRYTIA HORNÝCH DÝCHACICH CIEST
 • PSS sa pred samotným vstupom musia podrobiť  dennému  skrínigu / bezdotykové meranie telesnej teploty, posúdenie možných  príznakov  respiračného ochorenia, dezinfekcia rúk, vstupný dotazník ,  Čestné prehlásenie  o zdravotnom stave a cestovatelskej anamnéze PSS a osôb  s ktorými je v styku /
 • Osoba zodpovedná  za vstupný skríning je určený   zamestnanec   - službukonajúci vrátnik
 • V prípade zvýšenej telesnej teploty ,alebo príznakov respiračného ochorenia – zvýšená teplota nad 37,2 C , kašeľ, sekrécia z nosa - nebude  osobe umožnený vstup  do zariadenia
 • Vo vstupných priestoroch zariadenia je na bezpečnom mieste viditeĺne umiestnená - voľne dostupná  dezinfekcia  rúk  alebo jednorazové rukavice.
 • Počas dňa sa budú zamestnanci opatrovateľského úseku  pravidelne  sledovať  zdravotný stav PSS a zamestnancov zdržujúcich sa v zariadení.
 • V prípade vyskytnutia sa príznakov respiračného ochorenia ,alebo zvýšenej telesnej  teploty PSS , zamestnanci zariadenia okamžite PSS izolujú od ostatných PSS , kontaktujú sprevádzajúcu osobu a tá ju má povinnosť vyzdvihnúť si PSS v čo najkratšom čase pred vstupom do zariadenia
 • Pri zistení týchto príznakov, nemôže byť PSS opätovne prijatí do zariadenia 48 hodín / o´dalšom postupe rozhodne ošetrujúci lekár/
 • Je potrebné rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou COVID-19 a používať osobné ochranné pomôcky /najmä umývať si ruky často mydlom a teplou vodou  po dobu  20sekund, utierať si  ruky jednorazovou utierkou,používať dezinfekčný prostriedok na ruky,vyhýbať  sa blizkemu kontaktu s ludmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia a pod /
 • Bližšie info  - telefonicky  - sociálne oddelenie CSS VITA VITALIS  /+421 51 771 0145, +421 51 771 3261
 • Emailom : socialne@cssvolgpo.sk , koordinator@cssvolgpo.sk