Oznam opatrení, vzťahujúcich sa k návštevám a pobytu klientov mimo zariadenia - počas vianočných a novoročných sviatkov.

Pri opustení zariadenia CSS VITA VITALIS počas sviatkov platí :

·         prijímatelia soc. služieb  ( PSS) môžu opustiť zariadenie na dobu  min  72 hodín ( t. j 3 dni )

·         Vo výnimočných  prípadoch je možné opustiť zaradenie so súhlasom štatutárneho zástupcu aj na kratší čas  (s ohľadom n a prevádzkové možnosti )

 

Pri návrate  do  zariadenia CSS VITA VITALIS platí :

·         návrat PSS je potrebné nahlásiť min 24 hod pred plánovaným príchodom

·         pri návrate sa PSS preukáže pri vstupe do zariadenia negatívnym Ag testom – nie straším ako 48 hod ( vo výnimočných prípadoch  je možné urobiť test priamo v zariadení)

·         pri vstupe do zariadenia si PSS vyplní čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave a o zdravotnom stave osôb s ktorými bol v styku

 

PSS je povinný podrobiť sa izolácii za týchto podmienok :

·         OČKOVANY  - izolácia  v trvaní  3 dni

·         NEOČKOVANÝ - izolácia  v trvaní  5 dni

·         po ukončení izolácie  budú PSS ( obidve skupiny ) opätovne pretestovaný

Dôrazne odporúčame príbuzným PSS, aby pred príchodom  PSS do ich domácnosti absolvovali test  a zariadili sa podľa jeho výsledkov. Máme spoločný cieľ ochrániť všetkých prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení.

Prosíme, nezabúdajte na dodržiavanie aktuálne platných  protiepidemiologických opatrení  Úradu verejného zdravotníctva  SR pri  ohrození verejného zdravia

Bežné návštevy v CSS  VITA VIATLIS  sú ZAKÁZANÉ

·         Vo výnimočných  prípadoch štatutár zariadenia dovoľuje   návštevu  na dobu na max 15 min .

·         Návšteva sa realizuje bezkontaktne ( predel sklenenou stenou  )  vo vzdialenosti  min  2 m . Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy dovolené.

·         Príbuzní  sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko – epidemiologické  opatrenia. Prekrytie horných  dýchacích  ciest v interiéri  respirátorom  FFP2

·         Návšteva na izbách je možná len v špecifických  prípadoch  ( napr. prijímatelia v terminálnom štádiu  )

Bližšie podmienky  Vám oznámia  zamestnanci sociálneho  úseku  pod vedením Mgr Gabiely Millej