Ponuka na prenájom majetku

O.V.S. - prenájom majetku - Centrum sociálnych služieb Vitá vitalis, Volgogradská 5, Prešov

Ponuka na prenájom majetku - Centrum sociálnych služieb Vitá vitalis, Volgogradská 5, Prešov.

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku - vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

1. Identifikácia vyhlasovateľa

 • Názov: Centrum sociálnych služieb Vitá vitalis (ďalej len CSS Vitá vitalis) 
 • Sídlo: Volgogradská 5, 080 01 Prešov 
 • IČO: 00691950
 • DIČ:2021303031
 • Štatutárny orgán: Mgr. Terézia Sisáková, riaditeľka CSS Vitá vitalis 
 • Kontaktná osoba: Ľubica Krížová, referent správy majetku Tel. č.: 051/7710145 klp.76

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
Predmet obchodnej verejnej súťaže Návrh nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa, zapísaného na liste vlastníctva č. 12611 v katastrálnom území Prešov, súpisné číslo 4778, na pozemku registra KNC, parcela č. 9155, a to: nebytových priestorov - miestnosť č. 1.16 nachádzajúca sa na prízemí jednopodlažnej budovy so samostatným vchodom do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.
Prenajímaná plocha nebytových priestorov: 

- miestnosť č. 1.16 -52,61 m2 

K miestnosti bude daná do prenájmu aj časť prislúchajúcich spoločných priestorov /chodby, sociálne zariadenia/ o výmere 22,18 m2.
Miestnosť je po čiastočnej rekonštrukcii /okná, omietky/.
Účel využitia: kancelárske alebo skladové priestory.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá
a.) Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je nájomná zmluva, ktorá je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, táto bude po vyžiadaní zaslaná vyhlasovateľom záujemcovi o nájom. 

b.) Minimálna ponúknutá výška nájomného za nehnuteľný majetok okrem platieb za energie a služby spojené s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za m2 za rok:

 • plocha využívaná ako nebytové priestory: 60 €/m2/rok
 • prislúchajúce spoločné priestory 12 €/m2/rok

K nájmu budú fakturované náklady za dodané energie a služby spojené s užívaním priestorov. Nájomcovi priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného. 

c.) Doba nájmu - nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3 - mesačnou bez udania dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže
a.) Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v lehote do 26. 09. 2023 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením: „Obchodná verejná súťaž - Prenájom priestorov - neotvárať!“ na adresu: Centrum sociálnych služieb Vitá vitalis Volgogradská 5 080 01 Prešov. Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.
b.) Návrh musí obsahovať:

 • oprávnenou osobou navrhovateľa podpísaný návrh nájomnej zmluvy
 • ponúkanú výšku nájomného za m2/rok
 • predmet nájmu
 • účel nájmu
 • dobu nájmu 
 • presnú identifikáciu záujemcu, takto: 

nájomca - fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo o nájomca - fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri:...... č......... alebo
nájomca - právnická osoba - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii - napr. Obchodný register Okresného súdu......., oddiel...... , vložka ... 

 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže 
 • kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail). 

c.) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 15 dní od vyhodnotenia predložených návrhov. 

d.) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže. 

e.) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. 

f.) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy. 

g.) Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži. 

h.) Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie nájomného vzťahu.

5. Obhliadka majetku
Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore Mgr. Terézia Sisáková, riaditeľka CSS Vitá vitalis tel. číslo 051/7710145 klp.11, Ľubica Krížová, referent správy majetku, klp.76

Zverejnené na úradnej tabuli a intemetovej stránke Úradu PSK od 11.09.2023 do 26.09.2023, 12:00.
V Prešove, dňa 07.09.2023