Predaj prebytočného majetku

Predaj prebytočného majetku - Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov

1. Správca majetku

  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis (ďalej len CSS Vita vitalis) 
  • Sídlo: Volgogradská 5, 080 01 Prešov  
  • IČO: 00691950 DIČ: 2021303031 
  • Štatutárny orgán: Mgr. Terézia Sisáková, riaditeľka CSS Vita vitalis 
  • Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Kyseľová, vedúca úseku vnútornej prevádzky a VO 
  • Tel. č.: 0910 567 830 

2. Predmet predaja

  • technológia odovzdávacej stanice tepla (výmenníkovej stanice). Technológia z roku 1993 v pôvodnom stave s menšími servisnými zásahmi.

3. Podmienky predaja

  • výmena technológie výmenníkovej stanice za novú do konca roka 2022 na vlastné náklady
  • konečná odberateľská cena tepla nesmie prekročiť výšku sumy stanovenej centrálnym dodávateľom tepla v meste Prešov
  • zabezpečenie plynulej dodávky tepla do objektu

 

Kontakt:

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0910 567 830, Mgr. Katarína Kyseľová, vedúca úseku vnútornej prevádzky CSS

Cenové ponuky požadujeme doručiť poštou alebo osobne na podateľňu v mieste sídla správcu do 8.10.2021 do 12.00 hod..

Sídlo správcu:

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
Volgogradská 5
080 01 Prešov