Prevádzkar spoločného stravovania

Prevádzkar spoločného stravovania, CSS Vita vitalis Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka CSS Vita vitalis, so sídlom Volgogradská 4778/5, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru Prevádzkara spoločného stravovania.

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie MD
 • nástup podľa dohody so skúšobnou dobou na 3 mesiace
 • plný pracovný úväzok


Požadovaná kvalifikácia:

    stredná hotelová škola /akadémia/ + VŠ min. I. st.

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC (Excel, Word, ...),
 • flexibilita, zodpovednosť,
 • komunikatívnosť.


Forma odmeňovania:

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu zariadenia v termíne do 15. júna 2023.


Adresa zariadenia:

CS Vita vitalis
Volgogradská 4778/5
080 01 Prešov


Kontakt:

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 •     tel.: +421 911 155 716
 •     e-mail: riaditel@cssvolgpo.sk