Sestra v ZSS - špecialista

Sestra v ZSS - špecialista, CSS Vita vitalis Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka CSS Vita vitalis, so sídlom Volgogradská 4778/5, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru Sestru v ZSS - špecialista.

Pracovné podmienky:
 • pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
 • nástup podľa dohody so skúšobnou dobou na 3 mesiace
 • plný pracovný úväzok
Požadovaná kvalifikácia

Vysokoškolské vzdelanie, minimálne II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo

Ďalšie potrebné požiadavky:
 • znalosť práce s PC (Excel, Word, ...)
 • flexibilita, zodpovednosť
 • komunikatívnosť
Forma odmeňovania:

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:
 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu zariadenia v termíne do 10. októbra 2022 do 12:00 hod..

Adresa zariadenia:

CS Vita vitalis Volgogradská 4778/5 080 01 Prešov

Kontakt:

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 911 155 716 
 • e-mail: riaditel@cssvolgpo.sk