Vedúca ošetrovateľského oddelenia

Sestra v ZSS – vedúca ošetrovateľského oddelenia, CSS Vita vitalis Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka CSS Vita vitalis, so sídlom Volgogradská 4778/5, 080 01 Prešovprijme do pracovného pomeru 

Sestru v ZSS – vedúcu ošetrovateľského oddelenia

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
 • nástup podľa dohody so skúšobnou dobou na 3 mesiace
 • plný pracovný úväzok
 • jednozmenný pracovný režim

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosť práce s PC (Excel, Word, ...),
 • znalosť zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
 • znalosť zákona NR SR č. 576/2004 Z.z o zdravotnej starostlivosti
 • flexibilita, zodpovednosť
 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 • Platová trieda: 7
 • Hrubá mzda od 973,00 eur – 1167,50 eur /poľa započítanej praxe/ + zvýšenie tarifného platu o 10%+osobné ohodnotenie + príplatok za riadenie

 

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu zariadenia v termíne do

15. októbra 2023 do 12:00 hod..

 

Adresa zariadenia

CS Vita vitalis
Volgogradská 4778/5
080 01 Prešov

 

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch: