VITA VITALIS - SUBJEKT HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE

Na základe určenia predsedu Prešovského samosprávneho kraja podľa § 17 ods. 2 písm. c) bod 1  zákona  č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.    o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“), na základe vyhlásenia núdzového stavu podľa Čl. 5  ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.“), ktoré bolo vyhlásené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 zo dňa 15. marca 2020 , č. 115 zo dňa 18. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky  č. 169 zo dňa 27. marca 2020 (ďalej len „uznesenie vlády SR  č. 169/2020“) a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie,  na zabezpečenie zmiernenia následkov krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu

 sa u r č u j e

Organizácia: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis

Adresa: Volgogradská 5, 080 01 Prešov

za subjekt hospodárskej mobilizácie s účinnosťou od nadobudnutia právoplatnosti tohto príkazu podľa § 4 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 179/2011 Z. z.