VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – INFORMÁCIA

Riaditeľka  Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru Fyzioterapeuta.
 
 
Pracovné podmienky:
pracovný pomer na dobu určitú /12 mesiacov/ - plný pracovný úväzok
jednozmenná prevádzka
 
Požadovaná kvalifikácia:
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z  o sociálnych službách 
ÚSO zdravotníckeho smeru - diplomovaný fyzioterapeut 
 
Iné kritéria a požiadavky:
bez požiadavky na odbornú prax
 
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
profesijný životopis
doklady o vzdelaní, príp. praxi 
potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - GDPR
pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje k získaniu výpisu z registra  trestov, a to : 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov *
 
Forma odmeňovania:
v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Termín podania žiadosti:
Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom.
 
Adresa podania:
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
Volgogradská 5
080 01  Prešov
 
O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľka CSS  si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch.
 
tel.: +421  51/7710145 kl.22, +421 911155716
e-mail: riaditel@cssvolgpo.sk 
 
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – INFORMÁCIA
 
 
Riaditeľka  Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru 
Fyzioterapeuta 
Pracovné podmienky
pracovný pomer na dobu určitú /12 mesiacov/ - plný pracovný úväzok
jednozmenná prevádzka
Požadovaná kvalifikácia
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z  o sociálnych službách 
ÚSO zdravotníckeho smeru - diplomovaný fyzioterapeut 
Iné kritéria a požiadavky
bez požiadavky na odbornú prax
Zoznam požadovaných dokladov
žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
profesijný životopis
doklady o vzdelaní, príp. praxi 
potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - GDPR
pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje k získaniu výpisu z registra  trestov, a to : 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov *
Forma odmeňovania
v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Termín podania žiadosti
Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom.
 
 
 
Adresa podania
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
Volgogradská 5
080 01  Prešov
 
O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne.
Riaditeľka CSS  si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch
tel.: +421  51/7710145 kl.22, +421 911155716
e-mail: riaditel@cssvolgpo.sk