Opatrovateľ, opatrovateľka

09.09.2019 12:31

 

 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

051 70 81 111,  www.vucpo.sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – INFORMÁCIA

 

 

Riaditeľka  Centra sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov, prijme do pracovného pomeru

Opatrovateľa/opatrovateľku

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú-zastupovanie dlhodobej  PN, max.12 mes.
 • nepretržitý pracovný režim

Požadovaná kvalifikácia

 • Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z  o sociálnych službách
 • ZŠ+absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovateľ
 • SO-smer sa neustanovuje+absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovateľ
 • ÚSO-zdravotníckeho smeru

Iné kritéria a požiadavky

 • zdravotný preukaz

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - GDPR
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje k získaniu výpisu z registra  trestov, a to : 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov *

Forma odmeňovania

 • v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – platová trieda 2
 • hrubá mzda 600,00 € - 637,00 €

 

 

 

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom do 23.09.2019 do 14.00 hod.

 

 

Adresa podania

            Centrum sociálnych služieb Vita vitalis

Volgogradská 5

080 01  Prešov

 

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne.

Riaditeľka CSS  si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch

tel.: +421  51/7710145 kl.22, +421 903612074

e-mail: riaditel@cssvolgpo.sk , riaditel@cssvitavitalis-po.vucpo.sk