Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba

Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv v centre voľného času v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ)  2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne:

 e-mail:  katarina.pavlova@bpis.sk

 tel.:       0905 848 760

 

 e-mail:  daniela.snajderova@bpis.sk

 tel.:       0948 181 002