Opatrovateľská starostlivosť v  CSS   je zameraná predovšetkým na :

 • nácvik samoobslužných úkonov
 • prevenciu chorôb
 • udržanie a podporu zdravia
 • navrátenie zdravia a rozvoj sebestačnosti
 • zmiernenie utrpenia u nevyliečiteľne chorých ľudí

 

            Vzhľadom na diagnostické zloženie PSS, je na dosiahnutie vyššej kvality fyzického a duševného  života PSS  najprirodzenejším spôsobom skĺbenie  ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti.

V zariadení žijú PSS, ktorých zdravotný stav si vyžaduje  nepretržitú starostlivosť pracovníkov opatrovateľského úseku. Opatrovateľská starostlivosť je zameraná prevažne na polohovanie, preventívne opatrenia proti vzniku dekubitov, prebaľovanie, obliekanie a  hygienickú starostlivosť o PSS t.j./ umývanie, sprchovanie, kúpanie, polohovanie/. PSS v našom CSS sú   ľudia, ktorí majú následkom zdravotného postihnutia, úrazu alebo anomálií do rôznej miery oslabenú schopnosť zabezpečiť si svoje základné potreby, starostlivosť o svoje zdravie a ostatné úkony s tým súvisiace. Poskytovaním  kvalitnej komplexnej starostlivosti, ktorú v našom CSS poskytuje kvalifikovaný personál opatrovateľského úseku, je našou úlohou a poslaním zvýšenie kvality života postihnutých ľudí s cieľom pre každého PSS rozvíjať  svoje osobnostné predpoklady do takej miery, ako im to ich stav dovoľuje.

     Práca v našom zariadení s ťažko s zdravotne postihnutými PSS  je psychický veľmi náročná,  preto pre jej kvalitný výkon si vyžaduje celého erudovaného a empatického človeka, ako poskytovateľa sociálnych služieb.

Vzhľadom na to, že pre PSS predstavuje CSS – ozajstný domov, snahou pracovníkov  opatrovateľského úseku je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, kde patrí aj náhrada rodiny a rodinného prostredia. Nakoľko v našom zariadení mnoho PSS nemá kontakt s rodinou, s rodinným prostredím, personál opatrovateľského úseku sa im snaží v určitej miere suplovať túto rodinu. 

     Opatrovateľský úsek poskytuje svoje služby nepretržite, čiže prepojenie PSS a poskytovaných SS je vo veľmi úzkom prepojení, z ktorého sa vytvárajú priateľstvá   a vzťahy, vzhľadom na to, že naši pracovníci predstavujú pre PSS vo väčšine prípadov nie iba opatrovateľov, ale aj bratov, sestry, matky, dcéry, či priateľov. Poskytovanie služieb pracovníkmi opatrovateľského úseku, ako aj ich empatický prístup je v našom zariadení neoddeliteľnou súčasťou , pretože prioritou je pre nás PSS a naplnenie jeho potrieb t.j. uspokojovanie BIO-PSYCHO-SOCIÁLNO- SPIRITUÁLNYCH potrieb PSS.

     V modernom svete je uznávaný názor, že úroveň vyspelosti spoločnosti je možné posudzovať podľa úrovne vyspelosti jej starostlivosti o chorých a hendikepovaných. Našou snahou je preto poskytovanie  kvalitných služieb,  výsledným efektom, ktorých  bude   spokojný PSS.

Zdravotnícka  a liečebno-preventívna starostlivosť je zabezpečovaná zmluvným lekárom PSS:

Všeobecný lekár, ktorá poskytuje ošetrenie PSS  2 x týždenne, t.j. v utorok  v čase od  12.00 hod. do 16.00 hod. a v piatok  v čase od  07.00 hod. do 09.00 hod.+ podľa potrieb PSS.

 

O d b o r n é   v y š e t r e n i a   v   a m b u l a n c i i   CSS  z a b e z p e č u j ú :

 •  stomatológ : 1 x týždenne v stredu + podľa potreby PSS
 •  psychiater : 1 x  týždenne v stredu + podľa potreby PSS
 •  gynekológ :  podľa potreby PSS 
 •  neurológ  : 1 x za  štvrťrok + podľa potreby

 

Ďalšie odborné vyšetrenia a ošetrovateľské výkony zabezpečujú štátne a neštátne zdravotnícke zariadenia podľa odporúčaní lekára prvého kontaktu.

Činnosť opatrovateľského úseku zabezpečujú títo zamestnanci :

 • v e d ú c a    o p a t r o v a t e ľ s k é h o   ú s e k u
 • s e s t r y   v  Z S S
 • o p a t r o v a t e l i a,  s a n i t á r i
 • u p r a t o v a č k y

Pre zobrazenie fotiek,si prosím vyberte konkrétny rok 

2020

Archiv Fotiek