Podávanie, preverovanie a evidovanie oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. 

Dňa 1.4.2019 nadobudla účinnosť "Smernica PSK k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov". Úlohy zodpovednej osoby, podľa zákona č. 54/2019 Z. z. a tejto Smernice pre zamestnávateľov, ktorými sú PSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní hlavný kontrolór PSK

Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór, Námestie mieru 2, 08001 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: "Oznámenie - protispoločenská činnosť - NEOTVÁRAŤ"

Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby opsc@vucpo.sk.