Postup pri prijatí

    Do Centra sociálnych služieb Vita vitalis možno prijať občana na základe právoplatného rozhodnutia PSK o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení. Po obdržaní a správoplatnení rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu fyzická osoba, resp. jej zástupca požiada PSK odbor sociálny o uzatvorenie zmluvy o poskytované sociálnej služby. Podrobnejší postup a ďalšie dôležité tlačivá sú v nižšie uvedených súboroch.

 

Postup občana

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby