Informačný leták o poskytovaných sociálnych službách

Poslanie

 

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom zariadení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb s rešpektovaním ich jedinečnosti a dodržiavaním ľudských práv a základných slobôd, vytvárať pre nich  bezpečné prostredie, v ktorom trávia každodenný život. Zariadenie opertívne prehodnocuje a prispôsobuje poskytované služby vzhľadom k aktuálným potrebám a zdravotnému stavu prijímateľov sociálnych služieb.

 

Ciele

 • Poskytovať činnosti a aktivity vedúce k udržaniu príp. rozvoju samostatnosti s podporou zachovať fyzické, psychické i sociálne schopnosti prijímateľov. To všetko na základe ich individuálnych možností, schopností, potrieb, prianí a životného príbehu.
 • Vytvoriť prijímateľom príjemné, pokojné a bezpečné prostredie a zaistiť im dôstojný život v našom zariadení.
 • Podporovať prijímateľov v uplatňovaní vlastnej vôle a dať im možnosť aktívne sa zapojiť do chodu zariadenia.
 • Poskytovať prijímateľom komplexné sociálne služby zamestnancami, ktorí sa riadia zásadami Etického kódexu zamestnancov CSS Vita vitalis.
 • Podporovať prijímateľov v udržaní kontaktov s bežným životom a v zachovaní prirodzených vzťahov s rodinou, príbuznými, známymi a okolím.
 • Viesť a podporovať prijímateľov v dodržiavaní zásad slušného správania vo vzťahu k ostatným prijímateľom a k personálu.
 • Vytvárať príležitostí k stretávaniu sa prijímateľov z jednotlivých oddelení a zapájať ich do každodenných aktivít v zariadení.
 • Šíriť povedomie a otvárať zariadenie smerom k verejnosti a spolupracovať s ďalšími inštitúciami.

 

Poskytované sociálne služby

 

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis sa snaží každému prijímateľovi poskytnúť komplexné a individuálne prispôsobené sociálne služby pričom rešpektuje ich ľudskú dôstojnosť, osobnú nezávislosť i slobodnú voľbu, v prostredí, ktoré si sám vybral.

Zamestnanci CSS sa snažia ku každému prijímateľovi pristupovať citlivo, zodpovedne a profesionálne tak, aby bola zachovaná jeho vlastná identita a zároveň aj sociálne vzťahy s rodinou, priateľmi a ľuďmi z miestnej komunity.

 

Výbor obyvateľov

Výbor obyvateľov je poradným orgánom vedenia CSS. Jeho poslaním je podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení, pri úprave Domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovaných sociálnych služieb a pri výbere voľnočasových aktivít. Sprostredkováva podnety, návrhy a pripomienky medzi prijímateľmi a vedením zariadenia s cieľom zlepšenia životných podmienok v CSS. Jeho činnosť sa riadi Štatútom výboru obyvateľov.

 

 

CSS poskytuje tieto činnosti v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení :

a) odborné činnosti :

 •      pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 •      sociálne poradenstvo – základné a špecializované,
 •      sociálnu rehabilitáciu,
 •      ošetrovateľskú starostlivosť
 •      rozvoj a udržiavanie získaných pracovných zručností,
 •      pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b) obslužné činnosti :

 •      ubytovanie,
 •      stravovanie,
 •      upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

c) ďalšie činnosti  CSS utvára podmienky na :

 •     osobné vybavenie
 •     zabezpečovanie prepravy
 •     záujmovú činnosť
 •     kreatívna činnosť
 •     vzdelávanie
 •     úschovu cenných vecí.

d) iné činnosti na zvýšenie kvality poskytovaných služieb :

 •     kadernícke služby 
 •     pedikúra, manikúra
 •     procedúry fyzioterapie
 •     doprovod na lekárske vyšetrenie
 •     používanie vlastných elektrospotrebičov ( TV, chladnička, kanvica...)
 •     ubytovanie pre návštevy

 

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona

 

A ) ODBORNÉ ČINNOSTI :

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Prijímateľ prichádza do zariadenia na základe rozhodnutia o odkázanosti, v ktorom je určený rozsah jeho odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Potreby prijímateľa sa postupne spoznávajú, pričom sa prihliada na všetky oblasti jeho života a konkrétna pomoc pri odkázanosti sa vykonáva pri jednotlivých činnostiach, ktorými sú stravovanie, pitný režim, vyprázdňovanie, osobná hygiena, pohyb, orientácia v prostredí, starostlivosť o domácnosť, výmena osobného šatstva či posteľnej bielizne, základné sociálne aktivity, dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít. Pomoc pri odkázanosti vykonávajú najmä opatrovateľky, praktické sestry a sestry v ZSS.

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. V zariadení sa vykonáva na úrovni :

 • a ) základného sociálneho poradenstva
 • b ) špecializovaného sociálneho poradenstva

a ) Zodpovední zamestnanci CSS poskytujú záujemcom o sociálnu službu, samotným prijímateľom, prípadne ich príbuzným v rámci základného sociálneho poradenstva informácie v oblasti platnej legislatívy týkajúcich sa nárokov, služieb a možností riešenia problému, ktoré môžu vyriešiť alebo zmierniť nepriaznivú situáciu prijímateľa.

b ) V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva sú cieľovou skupinou osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez vekového obmedzenia (zdravotné, telesné a duševné postihnutie), ich rodičia a rodinní príslušníci. Zodpovední pracovníci zisťujú príčiny vzniku, charakter a rozsah problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a dávajú odporúčania na poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci. Poradenstvo sa týka rôznych oblastí, napr. sociálnej, ekonomickej, pracovnej, zdravotnej, právnej ..., ktorým sa snažíme zlepšiť kvalitu života samotného prijímateľa a jeho rodiny.

Zmyslom poradenstva je, aby pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľ mobilizoval  svoje schopnosti a možnosti, ktoré by mu mohli pomôcť k nezávislosti od iných ľudí, podporiť jeho osobnostný rast, zvýšiť kvalitu života, zlepšiť duševné a fyzické zdravie.

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby a nácvik zručností alebo na aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri priestorovej orientácii, pri nácviku používania pomôcky, pri samostatnom pohybe, pri sociálnej komunikácii či pri iných základných sociálnych aktivitách.

V zariadení sa vykonáva pri každodennom kontakte s prijímateľom, u ktorého je predpoklad, že na základe pravidelných činností sa môže zlepšiť jeho celkový stav, alebo sa môžu obnoviť resp. získať stratené či oslabené schopnosti a zručnosti. V rámci sociálnej rehabilitácie sa v zariadení denne poskytuje aj fyzioterapia podľa individuálnych potrieb prijímateľov.

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť

Opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečuje v zariadení personál, ktorý má na vykonávanie týchto činností odbornú kvalifikáciu.

Opatrovateľská starostlivosť je zameraná predovšetkým na polohovanie, preventívne opatrenia proti vzniku dekubitov, vysádzanie do vozíkov, prebaľovanie, obliekanie, kŕmenie, podávanie liekov, ošetrovanie a celkovú hygienickú starostlivosť u prijímateľov.

Cieľom poskytovania ošetrovateľskej služby je monitorovať a uspokojovať bio-psycho-sociálne potreby prijímateľov. Táto služba sa poskytuje nepretržite v trojzmennej prevádzke v spolupráci s odbornými lekármi. Rešpektujem právo prijímateľov na slobodnú voľbu lekára. Do zariadenia dochádzajú – všeobecný lekár, psychiater, stomatológ, ktorí majú v priestoroch CSS vytvorené ambulancie. Ostatné odborné vyšetrenia sú realizované u odborných lekárov v NsP alebo ich súkromných ambulanciách.

 

Rozvoj pracovných zručností

Pracovná terapia – ergoterapia je zameraná na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľov pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením v ergoterapeutických dielňach, kde sa utužujú vzťahy  v kolektíve a zároveň sa prehlbujú medziľudské vzťahy.

 

Realizuje sa v individuálnej alebo skupinovej forme. Cieľom je motivovať prijímateľov k rôznym druhom aktivít a činností a vzbudiť v nich pocit užitočnosti. Práca je veľkoupríležitosť ou pre rozvíjanie nielen ich zručností, ale aj trpezlivosti a vytrvalosti. Prijímatelia sa prevažne venujú prácam ako pletenie z papiera, vyšívanie, maľovanie a kreslenie, lepenie rôznych materiálov, príprava materiálov, opracovanie dreva a výroba drevených úžitkových a dekoračných predmetov. Vyrobené predmety sa každoročne prezentujú na veľkonočných a vianočných trhoch.

 

 

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby. Táto odborná činnosť sa nedá vykonávať samostatne a vždy je súčasťou niektorého z druhov sociálnych služieb.

Zariadenie aktívne spolupracuje aj s rodinou a pôvodnou komunitou prijímateľov pri kontakte a komunikácii s rôznymi odborníkmi, inštitúciami a úradmi.

 

B ) OBSLUŽNÉ ČINNOSTI:

Ubytovanie

Ubytovanie sa poskytuje v dvoch budovách, ktoré sú medzi sebou prepojené. Prijímatelia sú ubytovaní v jedno a dvojposteľových izbách, pričom sa prihliada na ich individuálne požiadavky, zdravotný stav a pohyblivosť. V obytnej  miestnosti je lôžko, skriňa, stôl, stolička, uzamykateľný nočný stolík, nočná lampa, svietidlo, nástenná polička, signalizačné zariadenie, záclona, závesy. V predsieni každej izby je odpadkový kôš a umývadlo s tečúcou teplou a studenou pitnou vodou. Prijímateľ môže mať na izbe vlastný nábytok, televízor, rádio, obrazy.....

Na každom podlaží sú spoločné hygienické zariadenia – WC a kúpeľne prispôsobené pre imobilných prijímateľov, kde sa používajú aj kúpacie lôžka a zdvíhacie zariadenia.

V oboch budovách sa nachádzajú jedálne a v tzv „ starej“  budove sa nachádza kuchyňa, ktorá zabezpečuje stravu pre prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov a dôchodcov z blízkeho okolia..

Priamo v zariadení je kaplnka, kde majú prijímatelia možnosť napĺňať svoje duchovné potreby.

 

Stravovanie

Stravovanie je realizované vlastnou stravovacou prevádzkou v súlade s požiadavkami zdravej výživy a s prihliadaním na vek a zdravotný stav stravníkov. Imobilným a ťažko chorým prijímateľom sa strava podáva na izbe alebo priamo pri lôžku. Zariadenie zabezpečuje stravovanie všetkým prijímateľom, zamestnancom, ale aj iným stravníkom. Poskytuje sa celodenná strava, kde počet odoberaných jedál je predmetom dohody medzi prijímateľom a poskytovateľom, minimálne však dve jedlá, z ktorých jedno jedlo je obed. Denne sa pripravujú tieto druhy stravy – racionálna, šetriaca, diabetická, nízkocholesterolová, šetriaca, bezlepková. Pitný režim je zabezpečovaný po celý rok, pričom sa dôraz naňho kladie najmä v letných mesiacoch.

Pri zostavovaní jedálneho lístka sa prihliada na návrhy a požiadavky prijímateľov. Raz týždenne zasadá stravovacia komisia v zložení: riaditeľka CSS, vedúca stravovacieho úseku, prevádzkový pracovník úseku, nutričný terapeut, kuchár a zástupca výboru obyvateľov CSS, ktorá navrhuje a schvaľuje jedálny lístok na nasledujúci týždeň.

 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Tieto služby sa realizujú vlastnou prevádzkou  pravidelne so zreteľom na zdravotný stav a individuálne potreby prijímateľov. Zariadenie má vlastnú práčovňu a krajčírsku dielňu.

 

C ) ĎALŠIE ČINNOSTI :

Osobné vybavenie

Osobné vybavenie je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby. Zariadenie poskytuje osobné vybavenie len tým prijímateľom, ktorí si to nemôžu zabezpečiť sami.

 

Zabezpečovanie prepravy

Na žiadosť prijímateľa poskytuje zariadenie prepravu na rôzne kultúrne, spoločenské či športové podujatia motorovým vozidlom CSS, ktoré je vybavené hydraulickou plošinou na prevoz imobilných. Za zabezpečenie prepravy si prijímateľ platí úhradu v zmysle VZN PSK.

 

Záujmová činnosť

Zariadenie vytvára podmienky na zmysluplné využívanie voľného času podľa momentálneho fyzického a psychického stavu prijímateľov, s ohľadom na vek, zdravotné znevýhodnenie, potreby a ich záujmy, tak aby im bol vytvorený pocit domova a čo najviac priblížená rodinná atmosféra. Pri plánovaní záujmových činností môžu prijímatelia spolurozhodovať a predkladať svoje návrhy a predstavy vedeniu. Našou snahou je, aby sme prijímateľom sprostredkovali čo najviac činností aj mimo zariadenia. Samotná realizácia kultúrno-spoločenských aktivít prihliada na personálne a ekonomické možnosti zariadenia. Pre zvyšovanie úrovne záujmovej činnosti sa neustále hľadajú nové formy, metódy a techniky práce. Účasť prijímateľov na všetkých aktivitách je dobrovoľná, pričom  je rešpektovaný princíp rovnosti príležitostí pre všetkých prijímateľov bez ohľadu na druh a mieru zdravotného postihnutia, vek, pohlavie, národnosť či vierovyznanie.

V rámci zariadenia majú prijímatelia možnosť zapojiť sa do organizovanej krúžkovej činnosti, t.j. varenie, pečenie – v spoločnej kuchynke, kde sa pripravujú aj spoločné posedenia, oslavy narodenín a menín, krúžok maľovania, ručných prác, spevácky, čitateľský, recitačný, športový, počítačový, recyklačný, šachový, premietanie videofilmov...V rámci relaxácie prijímateľov využíva zariadenie multisenzorickú miestnosť – Snoezelen, v ktorej sa realizuje muzikoterapia či aromaterapia. Pre prijímateľov zo Špecializovaného zariadenia odborný personál realizuje aktivity v reminiscenčnej miestnosti.

Nezabúdame ani na duchovný život našich prijímateľov, ktorí majú možnosť zúčastniť sa bohoslužieb, krížovej cesty, prijať sviatosť zmierenia a pod. priamo v kaplnke zariadenia či individuálnou návštevou kňaza pri ležiacich. Organizujeme návštevy pútnických  miest.

Pri neorganizovanej krúžkovej činnosti majú prijímatelia sociálnych služieb možnosť využiť priestory relaxačno-oddychových zón priamo v zariadení ako sú zimná, letná záhrada, kuchynky či denné miestnosti s možnosťou sledovania masmédií a počúvaním hudby. Na prechádzky či kultúrne podujatia mimo zariadenie nám svoju pomoc ponúkajú aj dobrovoľníci.

 

Vzdelávanie

V priestoroch zariadenia máme vytvorené podmienky pre vzdelávanie prijímateľov v dvoch triedach  Špeciálnej ( praktickej ) základnej školy Matice slovenskej.

 

Úschova cenných vecí

Zariadenie ponúka možnosť úschovy cenných vecí vrátane vkladných knižiek a peňažnej hovotosti na základe písomnej žiadosti prijímateľa. Cenná vec sa uschováva na základe zmluvy o úschove. Ak ide o prijímateľa pozbaveného spôsobilosti na právne úkony, tak o úschovu cenných vecí musí požiadať súdom ustanovený opatrovník.

 

D ) INÉ ČINNOSTI :

 

Kadernícke služby

Prijímatelia majú možnosť v stanovenom čase využívať danú službu priamo v zariadení, kde sú pre daný druh služby prispôsobené priestory a podmienky. Imobilným prijímateľom sa tieto služby poskytujú aj priamo na lôžku. Mobilní prijímatelia majú možnosť spolu s doprovodom využiť ponuku služieb aj v blízkosti zariadenia.

 

Pedikúra, manikúra, masáže

Tieto služby nám poskytujú podľa individuálnych požiadaviek externí odborní pracovníci.

 

Doprovod na lekárske vyšetrenia

Doprovod zabezpečuje zväčša službukonajúci personál. Zariadenie má však záujem na tom, aby bola pri lekárskom vyšetrení aj spoluúčasť rodinných príslušníkov, nakoľko nedokáže z personálnych dôvodov vždy zabezpečiť daný doprovod.

 

Používanie vlastných elektrospotrebičov

Na základe písomnej žiadosti je umožnené prijímateľom používať na izbách aj vlastné elektrospotrebiče. 

 

Ubytovanie pre návštevy

Vzhľadom k tomu, že sa zariadenie snaží o poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, kde patrí aj náhrada rodiny či rodinného prostredia, je v priestoroch zariadenia ubytovacia návštevná miestnosť. V zariadení sa môže na určitý čas ubytovať rodinný príslušník či iná blízka osoba prijímateľa.

 

 

Úhrada za poskytované sociálne služby

 

     Úhrada za poskytované sociálne služby je realizovaná v zmysle platnej zmluvy medzi prijímateľom sociálnej služby a CSS Vita vitalis. Je vypočítaná v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Link na vzn vucpo

Možnosti úhrady za sociálne služby

Úhrada za poskytované sociálne služby sa realizuje vždy do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sú sociálne služby poskytované:

 • v hotovosti do pokladne CSS v pracovných dňoch v čase od 7,00-14,30 hod.
 • bankovým prevodom alebo trvalým príkazom na bankový účet CSS:

              Číslo účtu: 7000514230/8180

              IBAN:          SK11 8180 0000 0070 0051 4230

 

OZNAM 

Oznamujeme všetkým prijímateľom soc. služby v CSS Vita vitalis, že od 01.07.2021 nadobúda platnosť novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá ustanovuje inštitút dôverníka.

2021-07-07 OZNAM - dôverník.pdf (105168)