Priemerné ekonomicky oprávnené náklady

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov

                                                                                    

Priemerné ekonomicky    oprávnené náklady v    Centre    sociálnych služieb Vita  vitalis

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

     

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a)  za predchádzajúci rozpočtový rok – 2017.

 

Druh sociálnej služby

Forma poskytovanej soc. služby

EON mesačne na prijímateľa sociálnej služby v €

DSS

pobytová celoročná

949,62

DSS

pobytová týždenná

886,71

DSS

ambulantná

496,05

ŠZ

pobytová celoročná

1046,83

 

V Prešove  27. 2. 2018

                                                                                                                                                 Mgr. Iveta Nemčíková      

                                                                                                                                                         riaditeľka CSS

 

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01  Prešov

 

 

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a)  za predchádzajúci rozpočtový rok – 2017 v štruktúre podľa § 72 ods. 5.

 

Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR        

Druh sociálnej služby

DSS

DSS

DSS

Špecializované zariadenie

Forma poskytovanej sociálnej služby

Ambulantná

Pobytová

týždenná

Pobytová celoročná

Pobytová celoročná

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania :

261,45

499,43

471,61

481,92

Poistné na zdravotné a sociálne poistenie, DDP:

91,95

175,37

169,24

173,46

Tuzemské cestovné náhrady:

0,14

0,20

0,30

0,38

Výdavky na energie, vodu a komunikácie:

38,46

53,45

80,95

102,63

Výdavky na materiál okrem reprezentačného

vybavenia nových interiérov:

46,63

64,8

98,15

124,44

 

Dopravné:

0,52

0,72

1,09

1,38

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem

jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov:

9,08

12,61

19,11

24,22

Nájomné a prenájom nehnuteľnosti, alebo inej

veci okrem dopr. prostr., špec.strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu

0,08

0,16

0,17

0,21

Výdavky za služby:

18,72

26,02

39,41

49,97

Výdavky na bežné transféry:

-odchodné,odstupné:

-náhrada príjmu pri dočasnej PN:

1,62

7,87

11,92

15,11

Odpisy hmotného a nehmotného majetku:

27,40

46,08

57,67

73,11

Spolu :

496,05

886,71

949,62

1046,83

 

  

                                                                                                                Mgr. Iveta Nemčíková

                                                                                                                        riaditeľka CSS