Priemerné ekonomicky oprávnené náklady

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov

                                                                                    

Priemerné ekonomicky    oprávnené náklady v    Centre    sociálnych služieb Vita  vitalis

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

     

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a)  za predchádzajúci rozpočtový rok – 2018.

 

Druh sociálnej služby

Forma poskytovanej soc. služby

EON mesačne na prijímateľa sociálnej služby v €

DSS

pobytová celoročná

961,16

DSS

pobytová týždenná

921,24

DSS

ambulantná

570,47

ŠZ

pobytová celoročná

1084,56

 

V Prešove  7. 2. 2019

                                                                                                                                                 Mgr. Iveta Nemčíková      

                                                                                                                                                         riaditeľka CSS