Ďalšie činnosti

V našom zariadení majú prijímatelia sociálnej služby  vytvorené podmienky na prípravu stravy v kuchynkách na každom oddelení, poskytujeme nevyhnutné šatstvo a obuv, prepravu prijímateľov špeciálne upraveným motorovým vozidlom, zabezpečujeme úschovu cenných vecí prijímateľov sociálnej služby, v prípade záujmu zabezpečujeme vzdelávanie, pre deti je vzdelávanie zabezpečené v troch triedach spojenej školy a v 2 triedach praktickej školy. Záujmovú činnosť zameranú na rozvoj schopností a zručností prijímateľov sociálnej služby zabezpečujú 1 ergoterapeut, 1 pracovný terapeut, 4 inštruktori sociálnej rehabilitácie, ktorí v rámci týždenných ponukových listov realizujú rôzne kultúrne, spoločenské, náboženské, športové a zábavné aktivity. Účasť prijímateľov na všetkých aktivitách je dobrovoľná, pričom je rešpektovaný princíp rovnosti príležitosti pre všetkých prijímateľov sociálnej služby bez ohľadu na druh a mieru zdravotného postihnutia, vek, pohlavie, národnosť či vierovyznanie. V rámci nášho zariadenia majú prijímatelia sociálnej služby možnosť zapojiť sa do činnosti v týchto záujmových krúžkoch: čitateľský, športový, hudobno-dramatický,recyklačný, pestovateľský, počítačový a náboženský. Výsledky činnosti jednotlivých krúžkov sú prezentované na rôznych akciách v rámci CSS i mimo neho. K dispozícii pre prijímateľov sociálnej služby je knižnica, videoklub, internetová miestnosť , multisenzorická relaxačná miestnosť Snoezelen a kaplnka, v ktorej sa pravidelne konajú bohoslužby, ako aj spoločná kuchynka, kde v rámci aktivity varenie-pečenie-stolovanie spoločne pripravujú pohostenia a kultúrno-spoločenské posedenia – oslavy narodenín, menín a pod.