Odborné činnosti

Odborné činnosti zabezpečujú zamestnanci úseku sociálno-terapeutických služieb. Štyria sociálni pracovníci zabezpečujú prijímateľom sociálnej služby sociálnu agendu, základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a v rámci svojej práce realizujú prijímateľom požiadavky sociálneho charakteru. U prijímateľov sociálnej služby  je realizovaná rediagnostika – komplexné poznanie, stanovenie ich osobných individuálnych možností a schopností, ktoré umožnia ich rozvoj, teda stanovenie sociálnej anamnézy (osobná, rodinná anamnéza, rozhodujúce lekárske diagnózy a ich prejavy, komunikačné, sexuálne, sociálne možnosti, príjmové a majetkové pomery, praktické zručnosti, záujmy, kontaktné osoby, vzťahy a pod.). Vychádzajúc z  výsledkov rediagnostiky je následne, na základe odporúčania tímu odborníkov, kľúčovými pracovníkmi vypracovaný individuálny  plán v súlade s jeho potrebami, na ktorom participuje samotný prijímateľ, s cieľom dosiahnutia najvyššieho individuálneho stupňa všestranného rozvoja. Individuálny  plán obsahuje zdravotný stav, vývinový stupeň osobnosti, osobnostné schopnosti, sociálnu anamnézu, stanovisko lekára, psychológa, a iné informácie. Raz ročne sa vykonáva hodnotenie každého individuálneho plánu, v ktorom sa stanovuje miera zlepšenia, resp. regresu jeho schopností. Hodnotí sa, či je napĺňaný stanovený cieľ. Kvalitne vypracovaný individuálny  plán pomáha nájsť prijímateľovi sociálnej služby vlastné limity, pričom zohľadňuje jeho zdravotný a psychický stav, individuálne potreby, zvyky, osobné ciele, ašpirácie a aktuálne možností. Program sa priebežne upravuje podľa vzniknutých zmien a potrieb prijímateľa sociálnej služby.

     Psychológ zabezpečuje psychologickú starostlivosť v rámci individuálnych a skupinových stretnutí, realizuje psychodiagnostické vyšetrenia, poradenskú činnosť, terapiu, pričom úzko spolupracuje s psychiatrom. Na požiadanie sú  psychologické služby poskytované aj zamestnancom domova. Psychológ taktiež realizuje systém interného vzdelávania, ktoré je zamerané predovšetkým na zvládanie záťažových a konfliktných situácií, syndrómu vyhorenia, asertivitu, komunikáciu a pod. Na relaxáciu a stimuláciu sa pravidelne využíva miestnosť Snoe zelen. Pracovnú terapiu, kultúrno-záujmovú a krúžkovú činnosť realizuje 1 ergoterapeut, 1 pracovný terapeut a 4 inštruktori sociálnej rehabilitácie v troch špecializovaných dielňach a 5 záujmových krúžkoch, v ktorých sa prijímateľom sociálnej služby ponúkajú široké možnosti využitia voľného času a tvorivého potenciálu, utužujú a prehlbujú sa medziľudské vzťahy. Podnety a inšpiráciu čerpáme z prírody, literatúry a každodenného života a vo veľkej miere sa využívajú i nápady a realizácia fantázie PSS. Výrobky týchto dielní – napr. bytové a odevné doplnky, bábiky, textilné koláže, tkané doplnky veľkonočné a vianočné ozdoby, rôznorodé výrobky z dreva a prírodných materiálov, z papiera a pod. -  slúžia ako suveníry, darčeky či upomienkové predmety na prezentáciu zariadenia.

     Na úseku fyzioterapie sa denne prijímateľom poskytujú procedúry vodoliečby, elektroliečby, termoterapie, masáže, bankovanie, svetloliečby a liečebnej telesnej výchovy, ktorá je zameraná na mechanoterapiu, dýchaciu gymnastiku, výcvik drobnej motoriky rúk, chôdzu o barlách, v G-aparáte, výcvik na elektrickom vozíku, cvičenia s náčiním a pomôckami, PIR-techniku a výcvik úkonov pre denný režim. Procedúry sa poskytujú na základe ordinácie rehabilitačného lekára dospelým, deťom a 1x týždenne aj zamestnancom domova.

     Pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je v trojzmennej prevádzke zabezpečovaná zamestnancami opatrovateľského úseku na 3 oddeleniach. Vedúca opatrovateľského úseku úzko spolupracuje s odbornými lekármi dochádzajúcimi do CSS (všeobecný lekár, psychiater, neurológ, somatológ, gynekológ, očný a rehabilitačný lekár) a s inými odbornými lekármi v NsP Prešov. Personál tohto úseku zabezpečuje pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – najmä: osobnú hygienu, prebaľovanie, obliekanie, zobliekanie, vysádzanie na vozík a z vozíka, ukladanie do postele, polohovanie, strihanie, holenie, kŕmenie, podávanie stravy, ošetrovanie, podávanie liekov, doprovod na vyšetrenia, výmena osobného šatstva, posteľnej bielizne a pod. V nemalej miere sa personál opatrovateľského úseku podieľa aj na sociálnej práci s prijímateľmi sociálnej služby – komunikácia a riešenie osobných problémov.