Obslužné činnosti

- ubytovanie – v jedno-dvojposteľových izbách v dvoch medzi sebou prepojených budovách. Každý prijímateľ sociálnej služby má svoju posteľ, nočný stolík, skriňu, stoličku, poličku a nočnú lampu. Izby sú ďalej vybavené stolmi a kreslami. Niektorí prijímatelia majú na izbách vlastné chladničky, rádiá, televízory, videá, počítače, DVD prehrávače a pod. Pre imobilných prijímateľov sa používajú zdvíhacie zariadenia a kúpacie lôžka. V predsieni každej izby je umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou. Ubytovanie prijímateľov sociálnej služby spĺňa podmienky v zmysle Zákona č. 355/2007 Z.z. a Vyhlášky  MZ SR 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. (viď Príloha č. 1. a 2.)

- stravovanie – CSS zabezpečuje stravovanie všetkým prijímateľom sociálnej služby umiestneným v CSS, zamestnancom CSS a občanom, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba v ich byte. Stravovanie je realizované vlastnou stravovacou prevádzkou v súlade s požiadavkami správnej výživy so stanovenými stravnými jednotkami a hygienicko-epidemiologickými požiadavkami. Stravovanie sa pre prijímateľov poskytuje 5 krát denne – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. V prípade diabetickej stravy i druhá večera. Denne sa pripravujú tieto druhy stravy: racionálna, šetriaca, diabetická, nízkobielkovinová, nízkocholesterolová, šetriaca bez zahustených štiav a prívarkov a zvlášť strava pre deti. Jedálny lístok je pripravovaný stravovacou komisiou, a to samostatne pre každý druh pripravovanej stravy a zvlášť pre deti. Na stravovacej komisii sa zúčastňujú riaditeľka, vedúca

stravovacieho úseku, prevádzkový pracovník stravovacieho úseku, asistentka liečebnej výživy, vedúca opatrovateľského úseku, vedúca detského stacionára, kuchárka a člen výboru obyvateľov, ktorý predkladá návrhy a požiadavky prijímateľov sociálnej služby k pripravovanej strave.

     Spravidla 1x ročne je  v stravovacej prevádzke Úradom verejného zdravotníctva Prešov vykonaná kontrola bez zistených závažných nedostatkov, s konštatovaním, že činnosť stravovacej prevádzky je realizovaná v súlade s normami HCCP a s platnou legislatívou a zodpovedá požadovaným normám.

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne  a šatstva – vykurovanie a dodávka teplej vody je realizovaná prostredníctvom spoločnosti Spravbyt Comfort Prešov. Izby, chodby, WC

a kúpeľne a  spoločné priestory sú denne umývané a dezinfikované. So zreteľom na zdravotný

stav prijímateľov sa upratujú aj skrine a police na izbách. CSS poskytuje posteľnú bielizeň a zabezpečuje jej pranie a žehlenie vo vlastnej práčovni. Tam sa perie a žehlí  aj osobné šatstvo a bielizeň prijímateľov sociálnej služby. K dispozícii je taktiež krajčírska dielňa, v ktorej  zabezpečujeme opravu šatstva a bielizne.