Stratégia

Vízia CSS

Trvalé zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb v maximálne možnej miere orientovaných na prijímateľa sociálnej služby.

V súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb PSK je naším cieľom stať sa zariadením poskytujúcim vysoko kvalitné sociálne služby zodpovedajúce Štandardom a spĺňajúce individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb. Umožniť PSS viesť každodenný dôstojný život v prostredí, ktoré sa najviac približuje domácemu prostrediu, s pocitom bezpečia, ochrany a dodržiavania ľudských práv.

Cieľe

Dlhodobým rozvojovým cieľom nášho zariadenia je zlepšenie kvality života prijímateľov sociálnych služieb a zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v CSS.

Odôvodnenie cieľa:

Poskytované služby projektujeme na základe potrieb prijímateľa sociálnych služieb za súčasného rešpektovania jeho stupňa a druhu zdravotného postihnutia, diagnóz, jeho individuálnych požiadaviek, potrieb, návykov, zručností, schopností,  jeho vierovyznania, kultúry, rodinných väzieb a vzťahov a pod. Pre nás je najdôležitejšia osobná spokojnosť našich prijímateľov a ich rodinných príslušníkov.

 


 

       Uvedená vízia CSS, strategický cieľ, ako aj jednotlivé čiastkové ciele sú stanovené v súlade s koncepciou rozvoja sociálnych služieb PSK a nadväzuje na doterajšie výsledky práce zariadenia a zohľadňuje trendy poskytovania sociálnych služieb. Naplnenie vyššie opísaných  aktivít bude zárukou podstatného skvalitnenia poskytovaných služieb v našom zariadení, jednak po stránke materiálnej, ale predovšetkým po stránke kvalifikovanosti a erudovanosti nášho personálu, čo je predpokladom k naplneniu vízie CSS.

Dôležitým a nezanedbateľným faktom v procese napĺňania vízie a cieľov CSS  je zmena postojov a myslenia všetkých, ktorých sa tento proces dotýka (kvalitatívne iný prístup nielen zo strany poskytovateľa, ale aj zo strany prijímateľov sociálnych služieb).

Veríme, že postupným napĺňaním stanovených cieľov naše zariadenie  pre odkázaných ľudí naďalej ostane dôstojným miestom, v ktorom  nájdu odbornú pomoc, pokoj, pochopenie, ústretovosť, lásku a budú  ho môcť nazvať svojím domovom.