Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov je verejným obstarávateľom podľa  § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní sa realizuje v súlade so zákonom a vnútornými predpismi organizácie.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis

Sídlo: Volgogradská 5, 080 01  Prešov

Štatutárny zástupca : Mgr. Terézia Sisáková

Telefón: 051/7711435, mobil: 0903 612074

email: riaditel@cssvolgpo.sk

 

IČO: 00691950

DIČ: 2021303031

IČ DPH: nie je registrovaným platcom DPH

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK55 8180 0000 0070 0051 4214

 

Kontakt:

Mgr. Katarína Kyseľová

051/7710145

051/7713261

eks@cssvolgpo.sk